Vigde.

Löjtnanten vid Kungl. Gotl. artillerikår
Gösta Silvén och Marta Strömberg.
Tingstäde den 28/6 1915.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 Juni 1915
N:r 145.

Om Gotlands forntid

innehåller »Svenska fornminnesföreningens tidskrift» i nyss utkomna 14:e häftet (5:e B. 2:ah.) tvänne intressanta uppsatser. Den ena är författad af d:r Fredrik Nordin och redogör för fornlemningar i Tingstäde socken. Långs nordvestra stranden af Tingstäde träsk löper en ås af ej obetydlig höjd, på hvars södra del Tingstäde stätliga kyrka är uppförd, och strax utanför östra kyrkgårdsmuren finner man en en egendomlig, fyrkantig stensättning, samt på åsens fortsättning, vid pass 1/8:dels mil från kyrkan, befinner sig ett särdeles vidsträckt och rikt graffält och flere lemningar af förskansningar från hednatiden, belägna i en skog, tillhörande Furubjers egendom och kallad Backhagen. Trettiotre sådana fornlemningar med derstädes funna brons- och jernsaker, benrangel och lerkärl beskrifvas omständligt och illustreras af 14 teckningar.
Den andra uppsatsen är af riksantiqvarien H. Hildebrand och afhandlar frågan: »Är Gotlands medeltidskonst inhemsk eller ej?» — eller med andra ord: är den gotländsk eller tysk? Svaret, som upptager 8 oktavsidor, utvecklar den åsigten, att nämda konst är hufvudsakligen gotländsk, hvarvid dock författaren lemnar den förklaring, att han med inhemsk icke menar en konst, som är fullständigt uppkommen inom det egna landet och utan minsta inflytande af utländska förhållanden. Den gotländska medeltidskonsten, uppenbarad i härliga tempelbygnader, andra bygnadsverk och smakfulla smycken, har visserligen lånat sina grundformer från utlandets kristna konst; men en konstverksamhet kan med skäl kallas inhemsk, när den idkas af inhemske män och när den af dem erhåller en prägel, som annorstädes icke återfinnes fullt likartad. Bland annat nämner författaren, att den ende kyrkobyggaren på Gotland, hvars namn är bevaradt, och som bygde Helvi vackra och särdeles märkliga kyrka, är — enligt runinskrift å korets portal — »Lars Botvidsson från Eskelhem», dervid man bör märka, att Botvid är ett äkta nordiskt (icke tyskt) nämn. Nyare tyske skriftställare hafva med stor förkärlek framhållit det tyska elementet på Gotland, från hvilket konstverksamheten derstädes förmenas hafva hufvodsakligen utgått, och det är för att häfda det gutniska elementets stora vigt och betydelse, som hr H. författat sin särdeles läsvärda uppsats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 April 1883
N:r 33

Utmätningsauktion i Tingstäde.

Torsdagen den 31 nästkommande Maj kl. 10 före middagen hålles bär &landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Wilhelm Österdahls egande 5/32 mant.
Vestris i Tingstäde socken; egande de, hvilka h-fva fordran, som skall ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna hemmansdel är bebygd med bonings: och ladugårdshus, innehar 20 tunnland åker, 10 tunnl. myrmark och 30 tunnl. skogs- och betesmark med skogstillgång för husbehof, samt bar blifvit saluvärderad till 4835 kronor.
Visby Landskanslif 14 April 1883.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus. Johan Gardell

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 April 1883
N:r 33

Beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar och återstående vapensyner å nedannämde tider och ställen under nästkommande

Maj månad:
Tisdagen den 15 kl. 3/46 f.m. Bro kompani vid Duss; kl. 1/49 f.m. Lina d:o å Vallstenarum; kl. 2 e.m. Bäls d:o å Slitehamn.
Onsdagen den 16 kl. 1/2 6 Forsa kompani vid Lärbro kyrka; kl. 1/2 12 f.m. Rute d:o vid Bunge kyrka; kl. 4 e.m. Fårö d:o vid Broa.
Torsdagen den 17 kl. 7 f.m. Tingstäde kompani vid Tingstäde kyrka; kl. 18 midd. Lummelunds d:o vid Lummelunds kyrka.
Fredagen den 18 kl. 7 f.m. de, hvilka i anledning af inträde i beväringsåldern första gången skola i rullorna införas vid VisdyJägare-kompani, å planen utanför stadens rådhus; kl. 9 f.m. de, hvilka tillhöra föregående åldersklasser och icke förut undergått mönstring, samt de, hvilka såsom inflyttade från annan ort skola npptagas i Visbykompaniernas rullor, å samma ställe.
Lördagen den 19 kl. 9 f.m. Artilleriet och fältmusikanterna framför artillerityghuset å östra byrummet; kl. 6 f.m. Visby infanterikompani å samma ställe; kl. 9 f.m. Visby jägarekompani å samma ställe.
Måndagen den 21 kl. 6 f.m. Stenkumla kompani vid Gardrungs; kl. 1/2 10 f.m, Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka; kl. 1/21 e.m. Banda d:o å Sandet i Sanda; kl. 1/2 4 e.m. Hejde d:o vid Hejde kyrka.
Tisdagen den 22 kl. 6 f.m. Klinte kompani vid Klinte skolhus; kl. 8 f.m. Fardhems d:o å Magnuserum; kl. 1/2 12 f.m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka.
Onsdagen den 23 kl. 1/2 6 f.m. Hoburgs kompani vid Öja kyrka; kl. 1/4 11 f.m. Hafdhems och Gröttlinge kompanier å Sandesrum; kl. 3 e.m, Hemse kompani vid Hemse jernvägsstation.
Torsdagen den 24 kl. 6 f.m. Burs kompani vid Burs kyrka; kl. 1/210 f.m. Närs d:o vid Hallute; kl. 1/22 e.m, Garda 4d:o vid Garda kyrka.
Fredagen den 25 kl. 6 f. m. Torsburgs och Östergarns kompanier å Ekeskogsrom; kl. 12 midd. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka.
Lördagen den 26 kl. 6 f.m. Dede kompaii vid Roma kyrka; kl. 3/4 10 f.m. Halla d:o vid Dalbems kyrka; kl. 1/2 1 e.m. Endre d:;o vid Endre kyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 April 1883
N:r 31

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Med för stöld häktade ynglingen Karl August Oskar Pettersson, född 1868 i Odensvi socken af Kalmar län, hölls i dag förnyad ransakning å länsfängelset. Han vidhöll sitt förut gjorda erkännande, att han tillgripit 160 krosor, en knif och en portmonnä från enkan Hedström samt 85 öre från sjömannen Åberg. Han förklarades . skyldig till straff enligt 4 kap. 3 paragr. samt 20 kap. 1, 6, 12 och 18 paragraferna strafflagen. Enär Pettersson begått brott å områden, hörande under Vesterviks rådhusrätts och Tjusts häradsrätts domvärjo, kommer han nu att förpassas till Vestervik.

Såsom försvarslös hitkom igår arbetaren Johan August Engström, hitförpassad af poliskammaren i Stockholm. Engström, som är född 1865 i Tingstäde, har af k. m:ts befallningshafvande härstädes fått föreläggande att om en månad skaffa sig laga försvar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 April 1883
N:r 28

Auktion å Träskvälder i Tingstäde.

Tisdagen den 20:de innevarande Mars från kl. 10 f. m. låter landtbrukaren E. Grählert genom offentlig auktion, som kommer att hållas å Träskvälder i Tingstäde, till den högstbjudande försälja ett större parti råg-, korn-, och hafrehalm, ett parti utsädeshafre och 50 lisp. lin, allt i mindre utrop. Med betalningen lemnas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 8 Mars 1883.
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Mars 1883
N:r 22

Auktion Vestres i Tingstäde.

Tisdagen den 20 Mars från kl. 10 f.m. låter hemmansegaren Vilhelm Österdahl, Vestres i Tingstäde, genom öppen och frivillig auktion till den högstbjudande försälja sitt egande 5/32 mantal Vestres med derå växande gröda jämte man- och ladugårdsbygnader, hvilka äro i godt stånd och genast kunna få tillträdas. Hemmansdelen, som är af bördig beskaffenhet till större den svartmylla på lerbotten och välhäfdad, utbjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet med förbehållen rätt att pröfva eller förkasta skeende anbud.
Vid samma tillfälle försäljes hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, koppar, bleck- oah jernsaker, grytor, deribland en inmurad, pannor, bleckspann, glas och porslin, möbler Bestående af bord, stolar, sängar, soffa, skänk, kommod; ett parti goda sängkläder, diverse träkärl såsom bunnar, baljor, tunnor, spann; åker- och körredskap bestående af vagnar, kälkar, plogar, klös- och jernpinnharfvar, vrång- och foderhäckar, mullfösor, en sladd, en kornvält, en vindmaskin, par-’ och enbetsselar; snickaresaker såsom byfvelbänk, med diverse snickareverktyg, spadar, grepar, yxor, liar och sigdar, en stocksåg, yx- och sigdstenar m. m.; kreatur 3 st. hästar, deribland ett sto, kor och lam; jämte mycket annat, som ej så noga kan specificeras. För lösa egendomen lemnas- säkre och af mig godkände köpare 3:ne månaders betalningsanstånd. För fastigheten, som kommer att utbjudas kl. 12 på dagen, blifva betalningsvilkoren tillkännagifna vid auktionstillfället.
Myrväller i Tingstäde den 13 Mars 1883.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Mars 1883
N:r 22

Hästpremierinoarna

år 1915 äga rum:
vid Roma å Varplösa gård fredagen den 16 juli kl. 2,45 e. m,
i Hemse å torgplatsen lördagen den 17 juli kl. 10,50 f. m.
i Klintehamn å torgplatsen måndagen den 19 juli kl. 11 f. m.
i Tingstäde vid Furubjärs tisdagen den 20 juli kl. 11 f. m.
i Visby vid artillerikasernen onsdagen den 21 juli kl. 10 f. m.

Hästägare hänvisas för kännedom om premieringen till det å anmälningssedlarnas baksida tryckta utdraget af förnyade nåd. reglementet den 24 oktober 1913 för den med statsmedel understödda hästpremieringen, därvid särskildt följande i § 10 omnämnda bestämmelser torde beaktas:
»Den, som vill uppvisa häst vid besiktningsmöte, varom i § 9 sägs, åligger att, innan hästen uppvisas, till premieringsnämnden avlämna anmälningssedel, för hingst i två exemplar, upprättad enligt formulär Litt. A; skolande det i anmälningssedeln angivna höjdmåttet tagas med stångmått över mankens högsta punkt, Vid uppvisning av beskällare vid 4 års ålder eller däröver skall
avlämnas en av två trovärdiga män bestyrkt, enligt formulär Litt. B. uppgjord språngrulla, utvisande det antal ston, med angivande av deras ras, beskällaren inom det underdistrikt, där han uppvisas, betäckt under tiden från avslutandet av näst föregående års premieringsförrättning.»
Anmälningsblanketter tillhandahållas och biträde med desammas utskrivande lämnas i Roma av lantbrukaren J. Johansson, Larsarve, i Hemse av lantbrukaren Joh. Johansson, Gardarve, i Klintehamn av lantbrukaren Carl Löfgren, Puser i Fröjel i Tingstäde av sergeanten J. Hagberg och i Visby av förrådsförvaltaren Aug. Hemström.
Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1915
N:r 144

Auktion å Träskvälder i Tingstäde.

Tisdagen den 20:de innevarande Mars från kl. 10 f. m. låter landtbrukaren E. Grählert genom offentlig auktion, som kommer att hållas å Träskvälder i Tingstäde, till den högstbjudande försälja ett större parti råg-, korn-, och hafrehalm, ett parti utsädeshafre och 50 lisp. lin, allt i mindre utrop. Med betalningen lemnas godkände köpare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 8 Mars 1883.
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Mars 1883
N:r 21

Auktion Gartes i Tingstäde.

Lördagen den 17 Mars kl. 10 f. m. låter husbonde-enkan Anna Pettersson, Gartes i Tingstäde, genom offentlig auktion försälja sitt egande 1/32 mantal Gartes, bebygdt med man- och ladugårdsbygnader, att genast tillträdas. Egorna, som utgöras af åker- och hagmark omkring 10 tunnland tillsammans, utbjudas, först hvarje ega för sig och sedan i sin helhet. Köpevilkoren blifva tillkännagifna före auktionen.
Tingstäde den 5 Mars 1883.
AXEL BEXSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Mars 1883
N:r 20