Vem blir biskop på Gotland?

Under ett samtal, som G. A:s stockholmsredaktion haft med en högtstående svensk prästman röranda biskop von Schéeles efterträdare, uttalade sig denne i varma ordalag om hovpredikanten Norrby, vilken utom sina många framträdande egenskaper även voro gotländing. Ett utmärkt namn vore även docenten K. B. Westman. Utom dessa bägge personer, skulle även hovpredikanten V. Randgren kunna framhållas som en person, vilken i allo fyller de krav, man bör ställa på en stiftschef. Han är även en framstående predikant. Professor Holmqvist i Lund kunde också nämnas som en lämplig kandidat till biskopsstolen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Biskop v. Schéeles begravning.

Under högtidliga former vigdes på onsdagsmiddagen i Uppsala domkyrka stoftet av biskop K. H. Gezelius von Schéele till ro i griften. Kistan inbars i kyrkan under det från orgeln intonerades Beethovens sorgmarsch. I den långa processionen deltogo professorer vid universitetet, kyrkoherde Hallberg som representant för Visby stift, andra präster samt ledamöter av Smålands och Gotlands nationer under florbehängda fanor.
Akten inleddes med avsjungandet av psalmen 488 v. 4 och 6, varefter hovpredikant Norrby höll griftetalet och förrättade jordfästningen.
Officianten utgick i sitt tal från ordet:
»Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss. Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är, att sådan må befinnas vara trogen,» och yttrade bl. a.:
Mycket gärna dröjde biskopen i det nu antydda textsammanhanget. Här mötte honom hans livs kategoriska imperativ, grundlagsbudet: Var trogen Här föll ljuset över Guds nådetron, den hägnade viloplats, där mänskliga domslut intet tillträde ägde. Mycket hade vår biskop att svara för. Sällsport rika voro hams tjänaregåvor och väldigt hans förvaltningsområde. Stående på högsta höjderna av sin tids bildning i lärdom och vältalighet, sannerligen jämförlig med Apollos, fick han universitetslärarens stora fostrareuppgift och stiftsherdens ansvarsfulla kall. Från sin upphöjda plats såg han med något av Pauli universialism vyerna vidgas och fann en uppgift i den evangeliska kristenhetens starkare konsolidering. På sitt herdehjärta fick han, såsom ingen annan, lagd Sveriges dyrbara diaspora och dotterkyrka i fjärran västern. Och när solen lutar över hans rika liv, då slår han upp fönstret mot Jerusalem, gripes av hänförelse och sätter hjärtan i brand för minnenas och löftenas heliga land.
Kan det am hansom med de sällsparda gåvorna och de väldiga uppgifterna sägas, att han var trogen, huru betydande skall ej då hans livsgärning framstå uti historiens ljus.
De stora vyerna och die stora måttens människor kunna aldrig fullt värdesättas i sin tid. Avståndet danar perspektivet för en sannare värdesättning. Men få de vittseende och högt begåvade andarna, ofta känna sig ensamma, så lår aposteln, att pålen i köttet har sin särskilda betydelse just för dem. Och visar det sig att de, som göra de djupa greppen in i framtiden, ej alltid finna det önskade greppet över dagens detaljer, en viloplats och en tröstekälla erbjudas åt dem av Honom som säger: »Min nåd år dig nog.»
Och nu — ett borde vi våga att säga om den hädangångne märkesmannen — redan hör vid hans bår: Trogen var han, han om någon.
Då han för tre och ett halvt decennium tillbaka vid detta högaltare fick sin biskopliga vigning, gavs honom det ordet: »Så söker man nu intet annat hos skaffarena ön det de finnas trogna.» Del ordet var som taget ur hans eget hjärta.
Det har upprepats i dag i denna vigningsstund. Det följer, enligt den hadangångnes yttersta vilja kistan, som gömmer hans stoft. Trohetsbudet var hans livs ideal. Att ett lagiskt vasen vilade över hans minutiösa noggrannhet, det erkände han ödmjukt. Vi kände tuktomlästaren och fruktade honom, vi som försummat troheten i det lilla. Men vi lärde ock i oförgätliga stunder känna den äkta fadern. Vi sörja i dag en faderlig vän. Det kan komma en dag i laglöshetens tider, då vi önskade få kyssa tuktomästarans hand.
Innerst inne bar vår biskop, under den rika rustnigen, Guds hemlighet. I ett vaket samvete bevarade han trons hemlighet. Det var dock barnatron, sam gav tjänaretroheten dess prägel.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Till biskop von Schtéeles bår

sänder domkapitlet en krans, på vars band läses:
Ab venerante Deum si sparsum est gemen elotim
Messis erit tum ceterna Deo prcebente opem in actis.
Eller i översättning:
Om ett frö har blivit sått av en gudfruktig man, då skall också en gång med Guds hjälp skörden bli evig.
Läroverkets lärarekollegium skickar även en krans till båren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Fristad.

Med anledning av biskop von Schéeles begravning bjuder biskopinnan i morgon skyddslingarna å Fristad på middag jämte kaffe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Biskop von Sehéeles frånfälle.

Domkapitlet har hos regeringen författningsenligt anmält biskop von Schéeles frånfälle och hemställer samtidigt om bestämmande av tid, då val för återbesättande av biskopsämbetet skall anställas. Enligt uppgift kommer valet att ske i vanlig ordning på av regeringen bestämd dag, sannolikt omkring 15 maj. Frågan om Visby stift indragning anses icke aktuell genom biskopens död.
Gotlands och Smålands nationer i Uppsala hyllade på biskop von Sehéeles dödsdag sin bortgångne hodersledamots minne genom flaggning å halv stång.
— Som representanter för Visby stifts prästerskap komma samtliga kontraktsprostarna ett övervara jordfästningan om onsdag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Biskop K. H. Gez. von Schéele död.

Biskop von Schéele har i natt avlidit, meddelar ett kort telegram från Uppsala.

Icke oväntat ingår budskapet, att den åldrige biskopen över Visby stift efter en tids avtynande skilts hädan. Med honom har en både inom och utom vårt lands gränser bemärkt man gått ur tiden.
De yttre konturerna av hans liv äro i huvudsak följande. Knut Henning Gezelius von Schéele föddes i Stockholm den 31 maj 1838. Föräldrarna voro prosten Knut Georg von Schéele i Bringetofta och hans maka Matilda Charlotta Gerelius. Modern tillhörde den i svensk-finska kyrkohistorien bekanta biskopssläkten Cezelius, vilket namn nu återupplevde i sonens. Efter studier i Växjö blev han student i Uppsala 1856. Under loppet av 1860 avlade han teoretisk och praktisk teologisk examen och blev 1863 såväl filosofie kandidat som filosofie doktor. Teologie kandidat blev han 1867 och teologie doktor 1877. Sin akademiska lärareverksamhet började S. 1865, då han blev biträdande lärare på den praktiska avdelningen inom teologiska fakulteten i Uppsala. 1867 blev han docent i teologiska adjunkt, med vilken befattning kyrkoherdejdeställningen i Hagby var förenad. Åren 1877 till 1879 var han kontraktsprost i Hagunda kontrakt. 1877 kallades han till extra ordinarie professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi och blev ordinarie professor i samma ämnen 1879. Från professorsämbetet kallades han till biskop över Visby stift, vilket ämbete han tillträdde 1886 och vari han kvarstod till sitt nu timade frånfälle, ehuru tilltagande ohälsa nödgade honom att någon tid förut lämna det praktiska utövandet av ämbetsverksamheten. Han avflyttade 12 sept. ifjor till Uppsala.
Här torde ej vara platsen att närmare ingå på enskildheter med avseende på biskop von Schéeles betydelse som akademisk lärare och hans insats i den teologiska forskningens tjänst. Nämnas må blott, att han utgav en ”Lärabok i teologisk symbolik”, som länge användes i Uppsala, samt att han var en bland medarbetarne i den av prof. O. Zöckler på sim tid utgivna Handbuch der theologischen Wissenschaften. Dock kan i detta sammanhang erinras om de mera vetenskapliga föredrag, med vilka biskopen inledde de vart femte år återkommande, lagstadgade prästmötens i Visby, som livligt torde stå för de vid dylika tillfällen närvarandes minne. Vem kan ivke när som helst på nytt genomleva sådana vårt stifts högtidsdagar? Ute strålande högsommarsol, som kom det färgrika Visby att nästan glöda i färger. Då och då fångade det stilla, blåa havet ovillkorligen blicken. På gatan människor, som skynda till sina olika sysselsättningar, makligt flanerande badgäster och vetgiriga turister. På bänkarna i läroverkssalen högtidsklädda präster, prästfruar och andra mötesdeltagare. Till höger längst fram borden för mötets sekreterare och tidningsreferenterna, böjda över sina papper, och orgeln, vid vilken klockaren tjänstgör. Till vänster notabiliteter, som hedra mötet med sin närvaro. Och i katedern, med vattengiaset till vänster och doktorshatten till höger, iförd sina många ordensdekorationer, biskopen själv, rak och spänstig. När man sedan såg honom sitta där dag efter dag utan att ett ögonblick förråda någon trötthet, undrade man, huruvida ålderdom, sjukdom och död kommit överens om att skona denne åldring. Nu är han dock borta. Det är som hade man svårt att tro det. Det är för mer än en av oss som om ytterligare något av det gamla Visby själv gått förlorat.
Det var vid sådana tillfällen man lärde känna biskop von Schéele från åtskilliga karaktäristiska sidor. Av det redan sagda framgår, att den ena var hans framträdande i den egenskap, vari han tjänat universitetet, vetenskapsmannen – något, som han själv gärna strök under. Oemotsägligen var han en charmant föreläsare. Orden flödade fram i en jäma ström, ty biskopen hade lätt att finna ord. Vad han för den lyssnande skaran framlade var en formellt ytterst skickligt verkställd utredning av något ett dylikt möte närliggande ämne. Däremot fick man icke intrycket av en andlig kämpe, som uppbjuder hela sin energi för att slå fast en sanning, från vilken han icke viker, kosta vad det kosta vill. Också har biskopen själv med hänsyn till sanningsbegreppet såsom ett enda väl medgivit dess ursprunglighet, men tillika karaktäriserat det såsomnaivt.
I förbigående kan här nämnas biskopens icke sällan använda allegoriska tolkning av bibelordet. Karaktäristiskt i detta hänseende var ämnet för hans föredrag i domkyrkan vid minnesfesten i anledning av Gotlands förening med Sverige vid prästmötet 1895: ”Gotlands jubeloffer vid 250-års-minnet av huru Gud hörde plitens röst, där han låg, och var med honom, så att han växte och vart en god skytt.”
Vid stiftets prästmöten lade biskop von Schéele även en annan karaktäristisk egenskap i dagen: den lysande representationsförmågan. Till Visby komma ju under somrarna gärna även långväga gäster. Fanns bland dem någon präst, tysk, engelsk eller fransk, inbjöds han att såsom ”hospes” deltaga i prästmötet. Och biskopen försummade härvid aldrig att hälsa hvar och en på det tungomål, där de uti födda voro. Ena ögonblicket talade han franska för att sedan övergå till tyska och slutligen fortsätta på svenska. En och annan vederfors härvid exceptionella hedersbetygelser. Så presenterades en gång för prästmötet en ung adjunkt vid tyska församlingen i Stockholm och blev satt i tillfälle att rikta några ord till det församlade prästerskapet – som sagt en osedvanlig utmärkelse för en pastorsadjunkt i detta land.
I detta sammanhang kan erinras om biskop von Schéeles utrikes resor. Gärna och ofta vistades biskopen utomlands på resande fot. Mål för hans resor voro Tyskland, Frankrike och Amerika. Även till det heliga landet förde honom hans väg. Till Amerika kom han för att uppliva förbindelsen mellan vår kyrka och Augustanasynoden. I Frankrike umgicks han med därvarande lutheraner, vilka också voro representerade i Visby vid prästmötet 1913. I Tyskland fungerade han liksom här hemma såsom ordförande för allmänna evangelisk-lutherska konferensen. I Jerusalem var han närvarande vid invigningen av därvarande tyska kyrka. Och Svenska Jerusalemsföreningen står i stor tacksamhetsskuld till honom för hans iver att väcka intresse för Palästinas land och folk även i vårt land. Däremot var biskopen snarast motståndare till försöken att åstadkomma ett närmande mellan den svenska och engelska kyrkan. Härtill bidrog säkerligen hänsyn till Augustanasynoden, då denna betraktar engelska kyrkan såsom en farlig konkurrent bland svenskarna i Amerika. Vad som säkerligen mest stötte honom var den strama högkyrkligheten hos flertalet engelska biskoper, som äro skäligen liknöjda för sin ställning i staten, men så mycket mer måna om sin andliga myndighet och som energiskt hävda sitt samfunds allmänkyrklighet med hänsyn till lära, gudstjänstordning och författning – allt sådant, som för biskop von Schéele tedde sig som ”svaga och torftiga barnaläror, vilkas följdriktiga ända är katolicism” (citatet ur ett föredrag år 1895).
Den representationsförmåga, som biskopen lade i dagen vid själva prästmötena, förnekade sig icke heller vid den sedvanliga middag, varmed biskopen undfägnade prästmötets deltagare. Det var en festlig anblick att se de många med gammalt silver och familjeporslin dujade borden i den omsorgasfullt underhållna biskopsgårdens trädgård. Den stora skaran gäster och det högtidliga ceremonielet förlänade det hela något furstligt. Samma representationsplikt fyllde biskopen gälna även vid andra tillfällen. Han såg häri en icke obetydlig del av de skyldigheter, som ålågo honom såsom biskop – såsom högste representant för den gotländska delen av statskyrkan.
Ännu en tredje egenskap hos biskop von Schéele kom fram vid prästerskapets sammankomster i Visby: ögonblicks- och stämningsmänniskan. Såsom exempel kan anföras det märkliga sammanträde för ett eller annat år sedan, som hedrades med – lektor P. Waldenströms närvaro. Icke nöjd med åhörarens passiva roll begärde och erhöll lektor W. ordet och framförde sina bekanta synpunkter i fråga om kyrkan. Men man kände, huru luften allt eftersom anförandet fortskred laddades me elektricitet. Och när han slutat, gingo de gotländska prästerna till kamp med en energi och slagfärdighet, som föreföll överraska den gode lektorn åtskilligt – åtminstone i en stad, där det finns så många utsökt vackra kyrkoruiner att beundra. Emellertid – vid middagen efteråt utbragte biskopen en första, ganska prononcerad skål för sitt prästerskap. Det kyrkliga vapenskiftet pro aris et focis hade icke förfelat att göra intryck på honom – ehuru han vid oupphörliga andra tillfällen upprätthöll den mest kordiala förbindelse med dissenters av olika schatteringar.
I utövandet av stiftsstyrelsen var biskop von Schéele en mycket fordrande herre. Stiftets söner, som kände sig kallade till det heliga prästämbetet, sökte sig därför så gott som undantagslöst in i fastlandsstift. Och en aldrig sinande ström av prästerliga emigranter kom på samma sätt fastlandsstiften till godo. Följden blev en oerhört tryckande prästbrist här på ön. Endast i någon mån kunde den avhjälpas genom att till prästerlig verksamhet på Gotland viga förtjänta män ur andra samfund – som dock knappast roande marknaden, sedan de väl kommit in i ämbetet. Men icke ens detta var tillfyllest. Tomrummen måste fyllas med s. k. predikobiträden. Åtskilliga bland dessa hava varit milt sagt undermåliga – vilket icke varit ägnat att höja den gotländska kyrkans aktier.
Med aldrig svikande regelbundenhet förrättade biskopen visitioner ute i församlingarna och utvecklade därvid en fenomenal vigör. Efter frukost kl. 7 f. m. kunde han vara i full verksamhet till middagen kl. 6 e. m. för att sedan ytterligare sysselsätta sig med visitionsärendan ända till långt in på natten. I övrigt, det må särskilt nämnas, verkade biskopen för att kyrkor och kyrkogårdar skulle hållas i värdigt skick. Även införandet av uppvärmning i kyrkorna låg honom om hjärtat. Beklagligtvis möttes han i detta stycke här och var av den mest fullständiga brist på förståelse. Gärna övertog biskopen vid sina skolbesök själv förhöret utan att det ville riktigt lyckas honom att slå en brygga över svalget mellan den forne universitetsprofessorn och små gotländska landsbarn. Mycket arbetade han för införandet av högre skolformer. Statistiska uppgifter från Gotland äro alltså i detta hänseende lysande i jämförelse med andra stift. Men det bristet alltför mycket i hänsyn till de lokala förhållandene, varför grunden under denna praktbyggnad är tämligen vacklande.
I den märkliga riksdagen 1865-66 deltog biskop von Schéele såsom reprerentant för sin ätt och lämnade därvid sitt bidrag till den gamla ståndsrepresentationens avskaffande. Under en följd av år (1900-11) var han ledamot av riksdagens andra kammare. Fortfarande var han i allmänhet att finna på den frisinnade sidan. Nyare strävanden, som syntes ha framtiden för sig, funno genast en målsman i honom. Så t. ex. ägnade han sina krafter åt arbetet för nykterhet, för fred o. d.
Många yttre utmärkelser kommo biskop von Schéele till del. Yale universitetet i Amerika kreerade honom till juris doktor. 1913 blev han filosofie jubeldoktor. 1885 blev han ledamot av Nordstjärneorden, kommendör av första klassen av samma orden 1889 och fick 1895 stora korset. Dessutom var han kommendör med stora korset av Mecklenburgska Griporden, riddare av preussiska kronoorden, Johanniteriddare samt hade stora korset av kungl. sachsiska Albrechtsorden.
Det är ingen givet att bäcka in i en medmänniskas hjärta. Här har avsikten också blott varit att samla några spridda drag för att så verklighetstroget som möjligt teckna bilden av den bortgångne stiftschefen. Ett ord, som härvid oupphörligt velat tränga sig över läpparna är ordet ”kyrkofurste”. Men ett kyrkligt ämbete i och för sig, till och med ett biskopsämbete, är i dessa tider icke ägnat att ställa sin innehavare högt. Också har biskop von Schéele heller sina ordensdekorationer än den biskopliga skruden. Men därjämte förvarvade han berömmelse i de stycken, som äro tillgängliga för demokratiskt tänkande kretsars uppfattning.
Närmast sörjande står vid båren hans maka, med vilken han ingick äktenskap 1868, en dotter till framlidne bruksägaren Carl Edvard Ekman på Finspång och hans maka, född von Schéele.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Biskop von Schéele

har vid ett profval bland omkring 30 prester inom Hernösands stift uppsatte i andra rummet till den efter biskop Landgren lediga biskopsstolen. Första rummet fick professor M. Johansson i Upsala och tredje lektor Ullman i Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Doktor M. Klintbergs disputationsakt

i lördags afton varade ungefär 3 timmar och hade lockat en talrik skala af åhörare. Förste opponent var doktor Venström, såsom den andre var kallad kapten Lindström, hvarjämte biskop von Schéele opponerade extra mot de tyska teserna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39

Gotlands sedlighets förening

höll i onsdags afton sitt årsmöte härstädes. Sammanträdet började med predikan af kyrkoherden Uddin, omedelbart hvarefter föreningens ledamöter samlades i sakristian, der styrelsen redovisade för årets verksamhet och penningoförvaltning. Styrelseberättelsen innehöll, att ehuru visserligen på föregående årsmöte föreningen ändrat namn och stadgarna i någon mån ändrats, halva dock de bestämmelser, som begränsa föreningens verksamhet behållits, så att föreningen fortfarande har till syftemål att, dels egna sin vård åt den qvinliga ungdomens sedliga uppfostran, dels besöka sådana hem, der föreningens mellankomst kan vara behöflig, dels lemma särskild vård åt värnlösa flickor och dels slutligen uppehålla en hushållsskola.
Uppgiften att verka genom enskilda medlemmars besök i eländets hem har svårligen kunnat organiseras i bestämda former, hvarför styrelsen på förslag af inspektor antagit för regel, att dessa besök böra göras efter anvisningar af församlingens presterskap. Den särskilda vården om värnlösa flickor har styrelsen, likaså på inspektorns förslag, trott sig bäst främja genom att anskaffa plats för sådana flickor hos någon kristlig familj på landet.
Med afseende på hushållsskolan, hvara uppehållande och utveckling varit och torde komma att blifva en hufvuduppgift för föreningen, har styrelsen fortfarande hållit sig till den grundsatsen, att i den samma förnämligast böra upptagas fattigmans döttrar, hvilka i hemmen dels ej kunna erhålla någon undervisning i skötseln af ett hushåll och dels äro utsatta för de laster, som följa nöden i spåren. Detta vill dock icke säga, att vanartiga flickor skola intagas i skolan; tvärtom måste de vara välfräjdade.
Från föregående årsmöte, 27 Febr. 1887, har antalet af frielever i skolan ej öfverstigit 6, enär lokalen ej rymmer flere. Två af dessa halva olofligen afvikit, hvarför de blifvit uteslutna för alltid och nya i deras ställe antagits. Med dessa undantag har elevernas uppförande varit godt.
Utom frieleverna har styrelsen antagit en betalande elev och dessutom beslutit att för en tid af högst 3 månader antaga ännu en eller annan, hvilket beslut nu gått i verkställighet. Åt betalande elever lemnas kost och undervisning, men ej kläder och husrum. Afgiften är bestämd till 25 kronor för första, 20 för andra och 15 för tredje månaden. Att skolan vunnit förtroende synes framgå deraf, att vid senaste antagandet af en frielev hade 9 sökande anmält sig.
Sedan fröken Stenberg, som allt från skolans inrättande förestått densamma, i Mars 1887 begärt och erhållit afsked, har skolans föreståndarinna från 1 Juni 1887 varit fröken Åsandar. Enär derjämte antagits en tjenarinna bar verksamheten kunnat vidgas genom utsträckt mathållning ej blott under sommaren för badgäster, utan ock under vintern, då fattiga skolbarn på enskildes bekostnad bespisats.
Som lokalen ovedersägligen är för liten, har styrelsen vidtagit åtgärder för åstadkommande af utredning rörande kostnaderna för inköp och ordnande af ett för skolan lämpligt, väl beläget hus. Denna utredning har ännu ej kunnat medhinnas.
Styrelsen har under året sammanträdt 9 gånger, hvarför, utom de qvinliga styrelseledamöterna samlats 1 gång i månaden. På grund af beslut 27 sistlidne Januari har föreningens grundfond ökats med 268 kr. 48 öre och utgör nu 1,355 kr. 77 öre. Att detta, oaktadt skolans ökade utgifter kunnat ske, måste tillskrifvas frikestigheten hos föreningens beskyddarinna, prinsessan Eugenie, som 8 September 1887 öfverlemnada till skattmästaren 700 kronor, deraf 300 kronor som årlig afgift för ett af de i skolan inackorderade fruntimren.
Af räkenskaperna för år 1887 inhämtas, att utgifterna för hushållsskolan uppgått till 4,656 kr. 42 öre. Afräknas härifrån livad skolan inbragt, nämligen inackorderingsafgifter 740 kr., afgift af en betalande elev 30 kr. och för verkstäldt arbete 2,404 kr. 63 öre, eller tillsammans 3,174 kr. 63 öre, så befinnes den verkliga kostnaden för skolan hafva utgjort 1,481 kr. 79 öre eller, efter fördelning på 6 frielever, i det närmaste 247 kr. för hvarje elev. Uti denna beräkning har ej ingått den af fruntimmersföreningen afgiftsfritt upplåtna lokalens värde.
Ansvarfrihet beviljades styrelsen för förvaltningen under det gångna året och valdes till revisorer för år 1888 kamrer K. Norrby och handlanden R. Wallér.
Mötet afsutades med bön af biskop von Schéele.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Kyrkovigsel

förrättas af biskop von Schéele i härvarande domkyrka i morgon kl 1/2 4 e. m., då domkyrkoadjunkten C. G. Hasselberg sammanviger med fröken Hilma Sjögren från Eksjö.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13