Vid kyrkostämma

i förgår med Visby stads- och landsförsamlingar omvaldes till ledamöter i kyrkorådet borgmästare Een, konsul Cramer, fabrikör B. Siltberg, handlandena Kolmodin och Åberg samt nyvaldes doktor Bolling efter fabrikör M. Stenström; qvarstående ledamot är doktor Lemke.
— Major Ihre, adjunkt Berglund, länsbokhållare Melin, doktor Rosman och landtbrukare Ljungberg vid Hästnäs utsågos ånyo till skolrådsledamöter; qvarvarande äro lektor Fagerholm, handlanden Lindgren och landtbrukare Dassow.
— Till granskare af kyrkans räkenskap valdes adjunkt M. Klintberg och redaktör Jeurling.
— Literatör Pallin och handlanden Hugo Pettersson utsågos att granska skolans räkenskap.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1883
N:r 103.

Kyrkostämman

härstädes i onsdags beslöt att förena sig i stadsfullmäktiges afstyrkande utlåtande rörande förslaget om införlifvande af St. och L. Hästnäs, Slottsbetningen m. fl. lägenheter med Visby stad.

Gotlands Tidning
Lördagen den 23 juni 1883
N:r 50

Auktion.

Herr Majoren m. m. J. M. Lindvall har anmodat mig att genom offentlig auktion, å Lägenheten Stora Hästnäs, till den högstbjudande försälja, bemälde Herr Major tillhöriga: 3 st. Hästar, 2 st. Oxar, 7 st. Kor, diverse Kör- och Åkerbeuksredskap, såsom Vagnar(deribland en godastvagn), Kälkar, Plogar, Harfvar, Sladd m. m., äfvensom några Husgerådssaker och annat Innandöme; och kommer en sådan anktion att försiggå på uppgifna stället fredagen d. 20 april från kl. 10 f. m. Blifvande vid samma tillfälle jemväl utbjudet och försåldt i mindre utrop, ett parti goda, friska Potatis.
Köpare, som jag känner och kan godkänna, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andre betala kontant vid auktionen.
Visby den 10 april 1883.
Edvard Ringbom.

Gotlands Tidning
Lördagen den 14 april 1883
N:r 30.

Egendomsförsäljningar.

Herlitzska sterbhuset har försålt 41/192 mtl St. Hästnäs och 5/25 Björkume i Vestkinde till hr F. M. Gahne i Bäl för 20,100 kr.
Marjoren L. Lindvall har till hr Olsson försållt 7/48 St. Hästnäs, med undantag, för 9,000 kr.
En ladbyggnad med tröskverk under No. 21 söder för staden har af handl. Th. Bergkrantz blifvit försåld för 2,500 kr. till handl. J. O. Pettersson.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 april 1883
N:r 29.

Auktion Stora Hästnäs.

Herr majoren m. m. J. M. Lindvall har anmodat mig att genom offentlig auktion, å lägenheten Stora Hästnäs, till den högstbjudande försälja, bemälde herr major tillhöriga: 3 st. hästar, 2 st. oxar, 7 st. kor, diverse kör- och åkerbruksredskap, såsom vagnar (deribland en god lastvagn), kälkar, plogar, harfvar, sladd, m.m.; äfvensom några husgerådssaker och annat innandöme; och kommer en sådan auktion att försiggå på uppgifna stället fredagen den 20 April från kl. 10 f.m. Blifvande vid samma tillfälle jämväl utbjudet och försåldt, i mindre utrop, ett parti goda, friska potatis. Köpare, som jag känner och kan godkänna, få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd; andra betale kontant vid auktionen.
Visby den 10 April 1883.
EDVARD RINGBOM.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 April 1883
N:r 30

Dödsfall Anna Catharina Gustafsson

Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla husbondeenkan Anna Catharina Gustafsson, född Classon, som efter ett långvarigt lidande afled vid Lilla Hästnäs den 13 Februari 1883 kl. 11 f.m., i en ålder af 79 år 1 mån. och 11 dagar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet; sörjd och saknad af barn och barnbarn.
M. Olsson. O. Olsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Februari 1883
N:r 14

Förslag till reglering af oregelbundheter i rikets indelning

har nyligen ingifvits till k. m:t af den komité, som blifvit tillsatt för att utreda denna fråga. De af komitén föreslagna ändringar, som beröra Gotlands län, äro följande:
att i Visby socken hemmanen Stora Hästnäs nr 1 och Lilla Hästnäs nr 1 och Slottsåkern, tillhörande norra häradet och med tillsammans 171 invånare, samt kungsgården Visborg nur 1, lägenheten Slottsbetningen och en betesmark, hvilka nu höra till södra häradet och räkna 91 invånare, måtte såväl i kyrkligt och kommunalt som i administrativt och judicielt hänseende läggas under Visby stad;
att i Visby norra socken holmen Skälsö och fiskeriet Skälsö, hvilka ligga närmare Veskinde socken än Visby stad, måtte i kyrkligt och kommunalt hänseende förläggas till Veskinde socken samt i jordeboken öfverföras till sistnämda socken;
att lägenheten Skrubbeshagen nr 1, som i kyrkligt och kommunalt hänseende samt enligt jordeboken tillhör Endre socken, måtte såsom liggande alldeles invid Visby stad i alla hänseenden läggas under staden och utföras ur jordeboken i Endre;
att jordlägenheten Ganthems hed, som i kommunalt hänseende hör till Roma socken men i kyrkligt och enligt jordeboken till Ganthems socken, måtte äfven i kommunalt hänseende tillhöra Ganthems socken;
att en från hemmanet Gute i Bäl för alltid afsöndrad lägenhet Strumstycket, som är belägen inom Fole socken, måtte i alla hänseenden öfverflyttas från Bäl till Fole samt i följd deraf förläggas från Bäls och Lina tings länsmansdistrikt till Endre och Dede tings distrikt;
att hemman och lägenheter inom Hörsne och Bara socknar, som i jordeboken upptagas såsom särskilda socknar men som dock äro förenade till en kyrkosocken och en kommun under namnet »Hörsne med Bara», måtte, med uteslutande ur jordeboken af Bara socken, upptagas endast under Hörsne socken.
Angående de geografiska oregelbundenheterna i allmänhet inom länet yttrar komitén ungefär följande:
Icke i något län inom riket förekommer så ymnigt den till svårighet ej mindre i kommunal-beskattning än vid kyrko- och vid mantalsskrifning ledande oegentligheten, att hemman, som tillhöra en kyrkoförsamling och kommun, hafva egor inom andra församlingar och kommuners områden. Till afhjelpande af denna oegentlighet länder visserligen i ej ringa mån den mer än eljes af laga skiften föranledda sammandragning af egor, men att oegentligheten till fullo borttages, är högst önskvärdt. Komitén förklarar sig ej kunna följa den inverkan, som pågående och blifvande laga skiften utöfva för undanrödjande af den påpekande oegentligheten, samt säger sig äfven sakna tillräckligt material för att väcka särskildt förslag i denna fråga. På grund häraf hemställer komitén, att k. m:ts befallningshafvande måtte erhålla uppdrag att utreda frågan samt afgifva förslag till reglering.
Komiterade afsluta sitt utlåtande angående Gotland sålunda:
I anseende till mängden af förekommande fall, der hemmans och skifteslags egor icke ligga i ett sammanhang, har, då det af vederbörande kommuner framhållits, att hemman, som bilda ett skifteslag, men af hvilka några tillhöra en och andra en annan socker, hafva med hvarandra sammanblandade egor, komiten ej häller trott sig böra föreslå, på sätt angående andra delar af riket skett, att hemmanen föras tillsammans till en enda af dessa socknar. Ehuru komiten alltså måst lemna utan förslag till reglering sådana fall som exempelvis att gränsen mellan Hejnum och Fole af de med hvarandra sammanblandade egorne till hemmanen Boters och Öst-Ryftes samt gränsen mellan Viklau och Väte af de med hvarandra sammanblande egorna till hemmanen Lilla Tuna och Stora Tuna göres oredig, anser komitén likväl dylika oegentligheter ej böra blifva oreglerade, utan hemställer, att k. m:ts befallningshafvande måtte tillika erhålla uppdrag att efter verkstäld utredning jämväl derom väcka förslag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 November 1882
N:r 91

Egendomshandel.

Stadsjordstomten nr 34 söder om staden har af husbonden M. Pettersson, Ryftes i Fole, försålts till arbetaren Sven Magnus Johansson för 1,300 kronor.
— Fabrikören H. Åsberg har till byggmästaren L. G. Andersson i Stockholm för 55,000 kr. sålt egendomen Hästnäs på Gotland.
— Samma fabr. Åsberg har af byggmästaren L. G. Andersson för 125,000 kronor köpt huset nr 41 vid Vestra Humlegårdsgatan i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1882
N:r 65

Brandstodskompromissrätten

i norra häradet har beviljat brandskadeersättning med 627 kronor 40 öre till arbetaren Johan Larsson, Tengelgårda i Lärbro, samt af Visby stads drätselkammare begärd ersättning för rengöring af brandmateriel, som användes vfd eldsvådan å Stora Hästnäs, med 22 kronor.
Brandstodsföreningens försäkringssumma har under föregående år ökats med 99,423 kronor samt utgjorde vid innevarande års början 18,047,831 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Januari 1882
N:r 8