Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

årsskiftet 1912-1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Gothem: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 14 (5 m. 9 k.); inflyttade 43 (23 m. 20 k.), utflyttade 26 (13 m. 13 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 636; ökning 14.
Församlingens äldsta 89 år.

Norranda: födda 4 (2 m. 2 k.) döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 17 (7 m. 10 k.), utflyttade 22 (8 m. 14 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 305; minskning 5.
Äldsta: 87 år.
Pastoratets folkmängd 941; ökning 9.

Hejnum: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 4 (1 m. 3 k.); inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 16 (9 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 282; hvarken ökning eller minskning.

Bäl: födda 5 (2 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 5 (3 m. 2 k.), utflyttade 14 (4 m. 10 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 166; minskning 11 personer.
Pastoratets folkmängd 448; minskning 11.

Källunge: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 37 (16 m. 21 k.), utflyttade 32 (12 m. 20 k.); vigde 2 par. Folkmängd 31 dec. 307, ökning 7 pers.

Vallstena: födda 6 (1 m. 5 k.), döda 6 (2 m. 4 k.), inflyttade 18 (10 m. 8 k.), utflyttade 16 (7 m. 9 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 329 pers; ökning 2 pers.
Pastoratets folkmängd 636 personer; ökning 9.

Östergarn: födda 12 (7 m. 5 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 20 (9 m. 11 k.), utflyttade 15 (7 m. 8 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 7 pers.

Gammelgarn: födda 11 (8 m. 3 k.), döda 6 (2 m. 4 k.); inflyttade 21 (11 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.), utflyttade 22 (12 m. 10 k.); vigde 4 par (2 borg.); folkmängd 31 dec. 408; ökning 4 pers.

Ardre: födda 16 (10 m. 6 k.), döda 10 (6 m. 4 k.); inflyttade 30 (15 m. 15 k.), utflyttade 19 (5 m. 14 k.); vigde 3 par (1 borg.); folkmängd 525; ökning 17 personer.
Pastoratets folkmängd 1,536; ökning 28.

Kräklingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 23 (14 m. 9 k.), utflyttade 13 (6 m. 7 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 414; ökning 12 personer.

Ala: födda 8 (4 m. 4 k.), döda 5 (2 m. 3 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 317; ökning 10 personer.

Anga: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (5 m. 1 k.), utflyttade 11 (6 m. 5 k.); vigde 2 par; folkmängd 256; minskning 5 personer.
Pastoratets folkmängd 987; ökning 17.

Sjonhem: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 36 (21 m. 15 k.), utflyttade 30 (12 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 370; ökning 8.

Viklau: födda 2 (1 m. 1 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 11 (2 m. 9 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 174; minskning 4.

Vänge: födda 10 (3 m. 7 k.), döda 13 (8 m. 5 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 47 (26 m. 21 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 650; minskning 2.

Butle: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 3 (1 m. 2 k.); inflyttade 35 (11 m. 24 k.), utflyttade 56 (24 m 32 k.); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 354; minskning 12.

Guldrupe: födda 3 (3 m.), döda 8 (5 m. 3 k.); inflyttade 7 (3 m. 4 k.), utflyttade 6 (3 m. 3 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 244; minskning 4.
Pastoratets folkmängd 1,248; minskning 18.

Dalhem: födda 9 (6 m. 3 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 53 (23 m. 30 k.), utflyttade 46 (21 m. 25 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 602; ökning 11.

Ganthem: födda 4 (2 m. 2 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 15 (5 m. 10 k.), utflyttade 22 (13 m. 9 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 273; minskning 12.

Halla: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 7 (5 m. 2 k.); inflyttade 32 (14 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 307; minskning.
Pastoratets folkmängd 1,182; minskning ?.

Endre: födda 17 (7 m. 10 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 30 (12 m. 18 k.), utflyttade 37 (20 m. 17 k.); vigde 1 par: folkmängd 31 dec. 358; hvarken ökning eller minskning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Från landsbygden. Gammalgarn.

GAMMALGARN, 29 mars.
Åter har ett evenemang gått av stapeln härute i våra bygder. J. U. F. har haft möta. Och till de styrandes heder må sägas, att den gången var inte soppan kokt på spik allenast. Det fanns allt lite kryddor också. Men nog borde föreningen heta »De Gamlas Återföryngring» ellerr något annat vackert i samma stil, ty vad som presterades var så gott som uteslutande verk av äldre händer. De unga ha väl flugit sig trötta, på grund av de svagare vingarne, kan jag tro.
Föreningen har skaffat sig egen lokal sen sist, Den rymmer så där femtio personer, och det räcker.. .
Mötesprogrammet inleddes av ordf. med ett intressant föredrag om, Gotlands historiska öden från äldsta kända tider till år 1437, då Erik av Pommern fick hand, om styret på ön. Föredraget applåderades livligt och bifallet var välförtjänt. Vidare förekom en dialog förtjänstfullt utförd av ett par av föreningens yngsta. En stunds diskussion och ett par sångnummer utfyllde programmet. Intresset var tämligen odelat ända tills en för den oinvigde oförklarlig oro grep kjolarna på främste bänken. Det susade, och prasalade som en höstkväll med lindrig blåst. Och orsaken? , Jo, en viskning hade svävat genom salen: Dans!! I Koftor sattes på och dukar lindades om, och det kvinliga satta sig i rörelse mot ”locket”…
Att dans ej förekommer på föreningens program utan i stillhet i viss mån motarbetas av föreningen, hade tydligen glömts.
Vad sålunda de äldre och yngre i samarbete byggt upp föll spillror vid draget av en andeviskning!
Efter ett sålunda under någon halvtimma ha hängivit sig åt dansens tjusning, troppas det av. Pojkarna först och, noga taget, inte underligt i det. »Han har väl smak», sa drängen åt gumman som trodde att hästen villa bitas.
Pencs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1920
N:r 75

Dyrtidsanslag till länet.

F. H. K. föreslår k. m:t — enligt vad G. A:s Stockholmsredaktion erfarit — att av dyrtidsanslaget för sjunde (anslagsperioden. tilldela (Gammalgarns kommun 400 kr., Närs kommun 800 kr. och Hablingbo kommun 300 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Dödsfall. Nils Petter Södergren

Tillkännagives att min käre make och vår fader Nils Petter Södergren hastigt avled måndagen den 26 april kl. 9 e. m. i en ålder av 79 år, 9 mån. och 24 dagar, djupt sörjd och saknad av oss, barnbarn och barnbarnsbarn.
Mattsarve i Gammalgarn d. 27/4 1920.
Carolina Södergren.
Vendla och Johan Södergren, f. Pettersson.
Oskar Södergren.
Agda och Gustaf Högström.
Dagny.

Dödannons

Omhägna med nattliga friden
Den trätte o grav i din gömma,
När natten en gang är förliden,
Skall Herren sin avbild el glömma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Från landsbygden. Gammelgarn.

GAMMALGARN, 15 april.
Det är ett faktum att allt levande utvecklas. Och lika fantiskt är att J. U. F. i Gammelgarn lever. Ergo, »Juff» utvecklas. Och det ur glädjande att konstatera. Egentligen skulle vi kasta ett öga i »Juffs» matskål, för att se vad ett sånt »djur» lover av, men det är kanske ogrannlaga, så vi nöja oss med att se verkningarna. Och en av dessa är de nu rätt ofta påkommande sammanträdena.
Kvartalsmöte avhölls söndagen den 11 och inleddes även denna gång av ordf. med gotländsk historik, omfattande perioden från Erik av Pommern till freden i Brömsebro, då Gotlands öde slutgilligt förenades med Sverige.
Av föreningsärenden behandlades bl. a. an av baptistförsamlingen gjord framställning att få använda lokalen en timma söndagligen för söndagsskolan. Efter en stunds debatt avslogs framställningen med det ihäliga motivet, att lokalbrist för söndagsskolan ej syntes föreligga. Verkliga skälet torde dock ha varit ett annat. Gissningsvis det annars så kraftiga »Juffs» svaga fötter. Med svaga fötter kan man nämligen inte stå för stötar. Och småbarn bråka så vådligt så…..
Efter detta viktiga beslut vidtog diskussionen över ämnet »Hembygdsforskning.» Men någon repressentant för den ädla bildhuggarekonsten var tydligen icke närvarande, ty av hembygdens stenar och berg formades icke en fråga ena. Däremot börjado flickornas ögon gnistra av rättmätig vrede, när någon tog sig det orådet före att ifrågasätta dansens lämplighet som bildningsmedel. Diakussionen tog en oväntad fart och klockan sträckte sömnigt bägge »armarna» nästan rätt upp, innan ordf. fann tillfälle förklara mötet avslutat. För att emellertid få ilen viktiga frågan på ett viardigt sätt slutbehandlad,
sågs dansopinionens borne ledariorna fröken att inleda diskussionen vid nästa samrnantråde, som utsattes till den 25 denna månad, över ämnet »Dansens lämplighet vid föreningcns sammantiden». Vi hoppas med Pog myoket av donna diskussion. där väl den oförvägne skall vederbörligen nodklubbas. Men i andra lägret mobilisetas det även…
Gå till sist några ord om organisationens medlemsmärke. Ett grönt fält omslutet av två gyllene ax. Det är symboliskt – och vackert. Så tvärs över fältet föreningens initialer i stora klumpiga bokstäver. Det ser inte alls »juft» ut. Det är fult. Och påminner om — förlåt uttrycket — förgyllda bönder. En djurbild, t. ex. ett hästhuvud eller dylikt, hade varit betydligt mera dekorativt och minst lika symboliskt.
Pfennig.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89

I sitt 100:de år

ingick i går f. fiskaren Johan Nordberg, Rommunds i Gammelgarn.
Den vördnadsvärde åldringen är ännu vid ovanligt god andlig och kroppslig vigör.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Förfallna medel

hos Ränte- och Kapitalförsäkringsanstalten i Stockholm finnas för, bland andra M. M. Johansdotter f. 1855 i Träkumla 3 kr. 5 öre, förfallna 1880; E. M. Ryffel f. 1864 i Tingstäde, 25 kr.; K. Andersson f. 1864 i Stenkumla, 135 kr. 1 öre, båda beloppen förfallna 1885: J. A. Pettersson, f. 1841 i Klinte, 38 kr. 4 öre förfallna 1886 samt A. K. Pettersson, f. 1847 i Gammalgarn 92 kr. 95 öre, förfallna 1887.
Medlen skola lyftas inom 10 kr efter förfallotiden, annars äro de förverkade.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Borgerligt äktenskap

har inför kronofogden i norra häradet ingåtts mellan arbetaren, förre båtsmannen G. A. Holmström från Gammalgarn och arbetaredottren Lovisa Fredrika Fredia från Östergarn samt mellan målaren Olof Johansson och skepparedottern Emma Karolina Rathström från Othem.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Rone socken: födda 24, döda 15, inflyttade 54, utflyttade 69; minskning 6; folkmängd 1,042.
Eke socken: födda 9, död 1, inflyttade 36, utflyttade 29; ökning 15; folkmängd 253.
Kräklingbo socken: födda 5, döda 6, inflyttade 14, utflyttade 23, vigda 6 par; minskning 10; folkmängd 428.
Ala sockan: födda 7, döda 6, inflyttade 16; utflyttade 26, vigda 2 par; minskning 8, folkmängd 310.
Anga socken: födda 4, döda 4, inflyttade 20, ntflyttade 19, vigda 4 par; ökning 1; folkmängd 304,
Vänge socken: födda 9, döda 7, inflyttade 21, utflyttade 42; minskning 19; folkmängd 568.
Buttle socken: födda 3, döda 7, inflyttade 11, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 361.
Guldrupe socken: födda 2, död 0, inflyttade 12, utflyttade 12; ökning 2; folkmängd 276.
Barlingbo socken: födda 8, döda 7, inflyttade 70, utflyttade 60; ökning 11; folkmängd 378.
Ekeby socken: födde 6, döda 8, inflyttade 17, utflyttade 24; minskning 9; folkmängd 264.
Roma socken: födda 15, döda 9, inflyttade 45, utflyttade 44; ökning 7; folkmängd 565.
Björke socken: födda 2, döda 2, inflyttade 29. utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 197.
Hafdhens socken: födda 15, döda 12, inflyttade 41, utflyttade 26; ökning 18; folkmängd 695.
Näs socken: födda 10, döda 6, inflyttade 12, utflyttade 24; minskning 7; folkmängd 427.
Öja socken: födda 18, döda 16, inflyttade 36, utflyttade 62; minskning 14; folkmängd 898.
Hamra socken: födda 7, döda 3, inflyttade 6, utflyttade 9; ökning 1; folkmängd 331.
Follingbo socken: födda 12 (7 mankön, 5 qvinkön) döda 5 (2 mankön, 3 qvinkön) inflyttade 49 (23 mankön, 26 qvinkön), utflyttade 65 (30 mankön, 35 qvinkön), vigda 1 par; minskning 9; folkmängd 475 (228 mankön, 247 qvinkön).
Akebäck socken: född 1 (mankön), döda 2 (qvinkön), inflyttade 8 (4 mankön, 4 qvinkön); utflyttade 16 (7 mankön, 9 qvinkön); minskning 9; folkmängd 165 (85 mankön, 80 qvinkön).
Östergarns socken: födda 16, döda 7, inflyttade 27, utflyttade 45, vigda 8 par (1 borgerligt); minskning 9; folkmängd 700.
Gammalgarns socken : födda 10, döda 7, inflyttada 8, utflyttade 30, vigda 0 par; minskning 19; folkmängd 468.
Ardre socken: födda 9, döda 8, inflyttade 59, utflyttade 29, vigda 6 par; ökning 24; folkmängd 505.
Alskog socken: födda 4, döda 11, inflyttade 18, utflyttade 32; minskning 21; folkmängd 493.
Lye socken: födda 5, döda 8, inflyttade 26, utflyttade 26; minskning 3; folkmängd 295.
Hejde socken: födda 13, döda 8, inflyttade 42, utflyttade 52, vigda 4 par; minskning 15; folkmängd 662.
Väte socken : födda 8, döda 5, inflyttade 23, utflyttade 26, vigda 2 par; ökning 0; folkmängd 572.
Endre socken: födda 7, döda 7, inflyttade 40, utflyttade 53, vigda 3 par; minskning 13; folkmängd 340.
Hejdeby socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 8; folkmängd 207.
Vamlingbo socken: födda 9, döda 10, inflyttade 22, utflyttade 37, vigda 6 par; minskning 16; folkmängd 762 (363 mankön, 399 qvinkön).
Sundre socken: födda 6, döda 4, inflyttade 15, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 9; folkmängd 231 (111 mankön, 120 qvinkön).
Habblingbo socken: födda, 6 döda 10, inflyttade 19, utflyttade 18, vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 647.
Silte socken: födda 10; döda 9, inflyttade 2, utflyttade 24, vigds 2 par; minskning 21; folkmängd 371.
Fardhem socken: födda 9, döds 9, inflyttade 36, utflyttade 25, vigda 3 par; ökning 11; folkmängd 352.
Linde socken: födda 5, döda 5, inflyttade 42, utflyttads 67, vigda 3 par; minskning 25; folkmängd 327.
Lojsta socken: födda 3, döda 0, inflyttade 18, utflyttade 24, vigda 1 par; minskning 3; folkmängd 290.
Hangvar socken: födda 25, döda 12, inflyttade 37, utflyttade 55, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 958.
Hall socken : födda 2, döda 5, inflyttade 11, utflyttade 10, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 280.
Källunge socken: födde 2 (1 mankön, 1 qvinkön), döda 3 (2 mankön, 1 qvinkön), inflyttade 24 (8 mankön, 16 qvinkön), utflyttade 36 (14 mankön, 21 qvinkön), vigda 2 par; minskning 12; folkmängd 238 (121 mankön, 117 qvinkön).
Vallstena socken: födda 8 (5 mankön, 3 qvinkön), döda 10 (4 mankön, 6 qvinkön); inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), ut flyttade 23 (12 mankön, 11 qvinkön), vigda 3 par; ökning 3; folkmängd 362 (171 mankön, 191 qvinkön).
Othem socken: födda 21, döda 20, inflyttade 84, utflyttads 110, vigda 6 par; minskning 25; folkmängd 1,043.
Boge socken: födda 10, döda 13, inflyttade 23, utflyttade 37; vigda 1 par; minskning 17; folkmängd 466,
Veskinde socken: födda 13 (9 mankön, 4 qvinkön), döda 9 (7 mankön, 2 gvinkön), inflyttade 64 (33 mankön, 31 qvinkön), utflyttade 72 (35 mankön, 37 qvinkön); minakniag 4; folkmängd 568 (269 mankön, 309 qvinkön).
Bro socken: födda 3 (mankön), döda 4 (4vinkön), inflyttade 30 (16 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 33 (11 mankön, 22 qvinkön); minskning 4; folkmängd 283 (134 mankön 149 qvinkön).
Atlingbo socken: födda 7 (2 mankön, 6 qvinkön), döda 6 (2 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 16, (7 mankön, 9 qvinkön), utflyttade 17 (8 mankön, 9 qvinkön), vigda 2 par; ökning 1; folkmängd 233 (112 mankön, 121 qvinkön).
Fårö socken: födda 28, döda 15, inflyttade 15, utflyttade 54, vigda 7 par; minskaing 26, folkmängd 1,190.
Stenkyrka socken: födda 12, döda 20, inflyttade 36, utflyttade 38; minskning 10; folkmängd 820.
Tingstäde socken: födda 16, döda 18, inflyttade 42, utflyttade 46; minskning 6; folk. mängd 523.
Martebo socken: födda 6, död 1, inflyttade 26, utflyttade 42; minskning 12; folkmängd 287.
Lummelunda sockan: födda 5, döda 8, inflyttads 66, utflyttads 35; ökning 28; folk. mängd 374.
Hejnum socken: födda 12, döda 8, inflyttade 20, utflyttade 32; minskning 8; folkmängd 321.
Bäl socken: född 1, döda 2, inflyttade 30, utflyttade 43; minskning 14; folkmängd 203.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Nya ljuskronor

ha i flere församlingar på landet höjt den yttre glansen af den flydda julhögtiden. Förut hafva vi nämt gåfvan af en sådan till Fårö kyrka. Sedermera ha underrättelser ingått om flere sådana skänker: till Gammalgarns kyrka genom testamente af handl P. Lundborg i Visby, född i Gammalgarn, och till Eke af landtbrukaren P. Paulsson, Smiss, och hans hustru. I Rone kyrka kommer trettondagen att för första gången begagnas en ny krona, skänkt af »Rone sockens arbetakarlar».

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2