Styrmansexamen

avlades i lördags vid Kalmar navigationsskola av Karl Sune Hilding Nordström, Gammelgarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Dödsfall.

I går avled i sitt hem vid Hugreifs i Gammalgarn lärarinnan fru Agnes Hammargren, född Hermansson. i en ålder av 58 år. Den bortgångna, som under senare tiden lidit av en svårartad sjukdom, som gjorde henne oförmögen att under vårterminen sköta sin tjänst, var bördig från Östergötland samt har sedan ungdomen varit anställd som småskollärarinna i Gammelgarns församling.
Hon har dar gjort sig känd och omtyckt som en duktig lärarinna och var även intresserad för hemslöjdsarbete, särskilt knyppling, varav hon utfört en del arbeten för socknen kyrka. Vid sitt frånfälle sörjer hon närmast av make, lantbr. John Hammargren, samt trenne barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Dödsfall. Agnes Viktoria Hammargren

Vår oförgätliga maka och moder Lärarinnan Agnes Viktoria Hammargren, f. Hermansson, insomnade stilla i dag efter ett långt men tåligt buret lidande, 58 år gammal; outsägligt sörjd och saknad och i ljusaste minne bevarad av oss, syskon, övrig släkt och många vänner.
Hugreifs i Gammelgarn den 13 juni 1932.
John Hammargren.
Olof, Britta, Åke.
Sv. ps. 490, v. 3.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Dödsfall. Justina Loretta Hansson

Vår kära maka och moder Justina Loretta Hansson, f. Lundborg, avled i dag i sitt 72 levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Högstens i Gammelgarn den 5 juni 1932.
Elof Hansson.
Berta.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lantbrukstekniska förrättningar.

Lantbruksstyrelsen har förordnat statens lantbruksingenjör G. Wadman att verkställa förrättningar vid Alvena och Gudings i Vallstena socken, Burs—Ryftes i Källunge och Fole socknar, Martebo myr i Martebo m. fl. socknar, Sveide i Alskogs och Närs socknar samt Klint och Skogsby i Gammelgarns socken. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Torrläggningsarbetena på Gotland.

Lantbruksstyrelsen har fastställt resplan för statens lantbruksingeniör G. Wadman för år 1932. I planen äro upptagna förrättningar för torrläggning av mark i Hemse socken, av Vesters och Vikars myrar i Hejnums m. fl. socknar, av Store myr i samma socken, av Lunds myr i Guldrupe socken, i Kyrkobinge fl. ställen i Gothems m. fl. socknar, i Stora och Lilla Ihre m. fl. platser i Stenkyrka m. fl. socknar, i Bofrede och Leves i Levede socken, i Enbjänne i Hogräns socken, i Roes i Grötlingbo socken, vid Burgsviks folkskola i Öja socken. i Myrende i Viklau, i Kyrkebys platsen i Hangvars socken samt i Gannarve. i Gammelgarns socken. Planen upptågar dessutom invallningsförrättning i Rings i Hejnums socken samt fördelning av statslån för Thule myr i Ganthem, i Gardese i samma socken, i Halner och Tor i Bro socken, för Bossarve myr i Fröjels socken, i Hallute i Närs socken, i Rosendals-Snovalds i Follingbo m. fl. socknar samt för Binge dikningsföretag i Martebo m. fl. socknar samt slutligen förslag till täckdikning å Lokrume kyrkogård. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Landsbygden. Katthammarsvik.

KATTHAMMARSVIK, 22 febr.
Ett ståtligt bröllop firades den 20 ,och 21 d:s i brudens hem vid Engmans i Gammalgarn. Hemmansägaren och fru P. A. Persson gifte härvid bort sin dotter Inga med chauffören Sven Hansson från Visby.
Sedan gästerna samlats och förfriskningar intagits ställdes färden i bilar och bussar till Östergarns kyrka, där vigseln förrättades av kyrkoherde Björkander. Efter vigseln anträddes återfärden till bröllopsgården där kaffeborden stodo dukade. och kaffet smakade samtliga, då kylan efter besöket i den oeldade kyrkan var ganska kännbar.
Brudparet uppvaktades ev följande par tärnor och marskalkar: Frida Persson—Helmer Hansson, Annie Hansson—Henry Persson, Gerda Eriksson—Thure Persson, Ester Karlsson—Villy Persson, Cissi Pettersson—Ivar Pettersson, Vera Lindqvist— Gösta Sandberg, Greta Alfström—Axel Stenberg. Som bruttövereka tjänstgjorde fru Ruth Nilsson, Katthammaravik, och som bruttbonde bokhållare G. Leibertz, Visby.
På aftonen hade traktens ungdom samlats för att se brud och brudparet ined uppvaktning visade sig, venne gånger och etvhurrades, varvid också ett kraftigt fyrverkeri avbrändes. Vid festen förekom omväxlande musik och dans m. m., för att ej nämna förplägnad av allehanda slag, och först långt in på Småtimmarna avsläta samvaron för att några timmar senare åter fortsätta.
Ett hjärtligt tack till värdfolket för de angenäma dagarna.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Virkesauktion.

Torsdagen den 1 8 februari kl. 1 midd. kommer för vederbörandes räkning genom offentlig auktion vid sågplatsen i Tjängvide Kronopark vid Histilles i Kräklingbo att försäljas: bräder från 4-9 tum, golvbräder, plank, snickarevirke, kantade sekunda bräder, ett såghus, träder, stör, takspån, kantribb. flo- och tvetved samt på marken liggande grenar. Åt godkände köpare lämnas anstånd till 1 juli 1932.
Trosings i Gammelgarn den 12 februari 1932.
Albert Timgren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lösen för fynd att lyftas å

Landskansliet af: arbetarehustrun Greta Pettersson Sigdes i Burs 37 kronor för en treryggad fingerring af guld; Johan Olsson Bitters i Hejnum 12 kr. för 1 knif och 1 armring af brons, Joh. Vallin Nygårds i Vänge 5 kr. för 2 söljor m. m. af brons; Niklas Lundin Båtare i Gothem 8 kr. för 2 spännbucklor m. m. af brons, L. P. Zackrisson Kisslings i Fohle 10 kr. för bitar af en sköldbuckla och handtag af brons samt 3 små silfverknappar; Carl Nygren 20 kr. för 3 bågspännen m. m. af brons och perlor m. m. funna å Vallstenarum samt 30 kronor för 1 större, tunn, öppen ring, ett bågspänne och små ringar samt ett mynt af romerska kejsarinnan Faustina den yngre, allt af silfver och en kam af ben m. m.; Carl Viman Stenstugu i Vesterhejde 12 kr. för 1 större och 2 mindre spännen af brons; P. Vahlqvist 5 kr för 1 söndrig stenyxa, perlor m. m. funna å Vallstenarum; And. Ahlberg Broa i Halla 4 kr. för 1 jernsvärd; Hjalmar Carlqvist L:a Gudings i Vallstena 4 kr., för 1 spjutspets af jern och en hake; drängen L. Österberg i Alfva 25 kr. för 4 djurshufvudtormade spännbucklor af brons m. m., Jacob Geselius Stenstugu i Bro 3 kr. för 1 plogbill af jern; A. Larsson Gudings i Vallstena 40 kr. för diverse jernvapen; Carl Nygren 10 kr för 1 sköldbuckla, svärd, spjut m. m. af jern, funna å Vallstenarum; L. Pettersson Vägvalls i Vallstena 10 kr för ett jern svärd, perlor m. m.; Gossen Hugo Eriksson i Vallstena 5 kr. för bitar af jernvapen och 3 spännen af brons; C. Larsson Antarfve i Toffta 3 kr. för 1 spännbuckla af brons: L. P. Ekström Gloser i Gammelgarn 3 kr. för 1 bronsnål med öga; J. Eklund Levede i Etelhem 4 kr. för 2 söljor m. m. af brons; flickan Anna Börjeson å Roma kungsgård 1 kr. för 1 knifskaft af nyare arbete; arbetaren Frimodig och Björkqvist Klintebys i Klinte 1 kr. förfen kedjestump af brons och en lerperla; Anders Söderström Busartve i Othem 50 öre för en bit af en armring af brons; Hugo Österberg Gantarfve i Gammelgarn 16 kr. för 1 hel lerkruka, spännen m. m. af brons; Joh. Andersson Rovalls i Eskelhem 3 kr. fik 1 spännbuckla af brons; Joh. Timgren Gloser i Gammalgarn 2 kr. för 1 ändbeslag af brons; Thom. Robert Nisse i Habblingbo 4 kr. för 1 rund spännbuckla af brons; A. Gardell Tomasse i Lokrume 1 kr. för 1 skära och 1 bit af ett annat instrument af jern; J. Johansson Hallbjens i Heide 4 kr. för 1 jerncelt; Lars Andersson Bols i Hafdhem 3 kr. för 1 rund spännbuckla af brons; Husbonden Littberg Busarfve i Roma 4 kr. för 1 rund spännbuckla och 1 löst beslag af brons, det senare med tunn silfverbeläggning; O. Vallenström Buttlegårda i Buttle 5 kr. för 1 rundt bronsspänne; C. N. Andersson Antarfve i Hafdhem 4 kr. för 1 sölja, brutna ringar m. m. af brons och 3 perlor m. m.; satm Nils Siggelin Ringom i Alfva 4 kr. för 1 jernknif, 1 sölja och bitar af en lerkruka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Dödsfall. Margretha Elisabeth Jakobsson

Att den högsta efter sitt allvisa råd hädankallat Husbonde-enkan Margretha Elisabeth Jakobsson vid Sysne i Gammelgarn den 23 Mars kl. 5,19 e. m., i en ålder af 74 år, 5 mån. 26 dagar, djupt sörjd och saknad af barn, barnbarn, syskon, slägt och vänner, hafva vi den sorgliga pligten tillkännagifva.
Olivia och Jakob Pettersson.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36