Dödsfall. Matilda Johanna Odman

Tillkännagifves att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka Matilda Johanna Odman, född Andersson, som efter en kort sjukdom stilla alled vid Odvals i Fide torsdagen den 31 december 1914; i en ålder af 52 år, 5 månader, 21 dag; djupt sörjd och saknad af mig, syskon och många vänner har jag den smärtsamma plikten tillkännagifva.
JAKOB ODMAN.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Lördagen 2 januari 1915.
N:r 1

En värdefull och intressant gåfva

har skeppargillet, som i morgon firar sin högtidsdag med sedvanligt skepparlag å Arbetareföreningens lokal, i dagarna fått emottags af sjökapten Lars Odman i Fidenas. Gåfvan utgöres af en fartygsmodell — en pleasureyacht i miniatyr — som förfärdigats af Gifvaren själf under en resa på Stilla oceanen 1878. Det lilla rartyget är tekniskt afseende ett litet mästerstycke och synes vara konstrueradt med utomordentlig omsorg in i minsta detalj.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Folkmängdsuppgifter. Gotlands landsbygd.

Gotlands landsbygd vid årsskiftet från 1912 – 1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Roma: Födda 18 (13 m. 5 k.), döda 9 (7 m. 2 k.); inflyttade 93 (37 m. 56 k.), utflyttade 78 (33 m. 45 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 675; ökning 24.

Björke: födda 11 (5 m. 6 k.), döda 2 (2 m.); inflyttade 44 (18 m. 26 k.), utflyttade 49 (26 m. 23 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 357; ökning 4.
Pastoratets folkmängd 1,032; ökning 28.

Grötlingbo: födda 10 (8 m. 2 k.), döda 9 (2 m. 7 k.); inflyttade 13 (6 m. 7 k.), utflyttade 17 (11 m. 6 k.); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 624; minskning 3.

Fide: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 3 (2 m. 1 k.); inflyttade 6 (3 m. 3 k.), utflyttade 27 (16 m. 11 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 269; minskning 21.
Pastoratets folkmängd 893; minskning 24.

Hafdhem: födda 10 (5 m. 5 k.), döda 11 (7 m. 4 k.); inflyttade 48 (24 m. 24 k.), utflyttade 45 (18 m. 27 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 708; ökning 2.

När: födda 5 (1 m. 4 k.), döda 4 (4 k.); inflyttade 6 (2 m. 4 k.); folkmängd 31 dec. 385; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,093; ökning 3.

Burs: födda 12 (6 m. 6 k.), döda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 37 (21 m. 16 k.), utflyttade 26 (15 m. 11 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 838; ökning 18 personer.

Stånga: födda 15 (8 m. 7 k.), döda 10 (4 m. 6 k.); inflyttade 42 (21 m. 21 k.), utflyttade 62 (38 m. 24 k.); vigde 6 par; folkmängd 696; minskning 15 personer.
Pastoratets folkmängd 1,534; ökning 3.

Garda: födda 7 (5 m. 2 k.), döda 11 (4 m. 7 k.); inflyttade 20 (12 m. 8 k.), utflyttade 23 (11 m. 12 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 457; minskning 7.

Etelhem: födda 16 (9 m. 7 k.), döda 8 (7 m. 1 k.); inflyttade 76 (37 m. 39 k.), utflyttade 79 (33 m. 46 k.); vigde 4 par; folkmängd 603; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 1,060; minskning 2.

Atlingbo: födda 7 (4 m. 3 k.), döda 4 (2 m. 2 k.); inflyttade 13 (10 m. 3 k.), utflyttade 11 (4 m. 7 k.); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 238; ökning 5 personer.

Hörsne med Bara: födda 15 (4 m. 11 k.), döda 2 (2 k.); inflyttade 44 (25 m. 19 k.), utflyttade 39 (23 m. 16 k.); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 441; ökning 18.

Fole: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 8 (2 m. 6 k.); inflyttade 24 (10 m. 14 k.), utflyttade 34 (12 m. 22 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 441; minskning 7 personer.

Lokrume: födda 9 (4 m. 5 k.), döda 10 (5 m. 5 k.); inflyttade 43 (25 m. 18 k.), utflyttade 35 (17 m. 18 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 422; ökning 7 pers.
Pastoratets folkmängd 863; hvarken ökning eller minskning.

Hangvar: födda 30 (17 m. 13 k.), döda 18 (10 m. 8 k.); inflyttade 66 (35 m. 31 k.), utflyttade 88 (48 m. 40 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 889 (440 m. 449 k.); minskning 10.

Halls: födda 3 (1 m. 2 k.), döda 5 (3 m. 2 k.); inflyttade 8 (6 m. 2 k.), utflyttade 19 (8 m. 11 k.); vigde 1 par; folkmängd 223 (112 m. 111 k.); minskning 16.
Pastoratets folkmängd 1,112; minskning 26.

Othem: födda 28 (13 m. 15 k.), döda 13 (4 m. 9 k.); inflyttade 70 (25 m. 45 k.), utflyttade 92 (43 m. 49 k.); vigde 11 par; folkmängd 31 dec. 1,141; minskning 7.

Boge: födda 7 (2 m. 5 k.), döda 12 (5 m. 7 k.); inflyttade 17 (9 m. 8 k.), utflyttade 20 (9 m. 11 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 459; minskning 8.
Pastoratets folkmängd 1,600; minskning 15.

Lärbro: födda 31 (17 m. 14 k.), döda 33 (10 m. 23 k.); inflyttade 105 (49 m. 56 k.), utflyttade 95 (48 m. 47 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 1,300; ökning 8.

Hellvi: födda 19 (12 m. 7 k.), döda 13 (5 m. 8 k.); inflyttade 80 (41 m. 39 k.), utflyttade 34 (18 m. 16 k.); vigde 2 par; folkmängd 627; ökning 52.
Pastoratets folkmängd 1,927; ökning 60.

Rute: födda 11 (6 m. 5 k.), döda 6 (3 m. 3 k.); inflyttade 35 (16 m. 19 k.), utflyttade 54 (24 m. 30 k.); vigde 6 par; folkmängd 31 dec. 549; minskning 14.

Bunge: födda 17 (8 m. 9 k.), döda 9 (5 m. 4 k.); inflyttade 79 (46 m. 33 k.), utflyttade 84 (51 m. 34 k.); vigde 7 par; folkmängd 700; ökning 2.

Fleringe: födda 5 (4 m. 1 k.), döda 5 (1 m. 4 k.); inflyttade 27 (13 m. 14 k.), utflyttade 26 (11 m. 15 k.); vigde 1 par; folkmängd 375; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 1,624; minskning 11.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1

Dyrtidsanslag till länet.

F. H. K. föreslår k. m:t – enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – att av dyrtidsanslaget för sjunde anslagsperioden tilldela Fide kommun 200 kr., Hemse kommun 500 och Klinte kommun 825 kr.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Dödsfall. Olof Niklas Pettersson

Att vår älskade make och fader hemmansägaren Olof Niklas Pettersson stilla och fridfullt avsomnade i dag, i en ålder av 47 år, 11 mån. 19 dagar, djupt sörjd av oss samt släkt och vänner, hava vi den sorgliga plikten tillkännagiva.
Fride i Fide den 24 april 1920.
Maria Pettersson, f. Jakobsson.
Gustaf. Birger. Helge.
Es. 55:8 och 9. Sv. Ps. 221:3.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95

Lösöreauktion vid Fride i Fide.

Med anledning av iråkad sjukdom och utarrendering av hemmanet låter hemmansägaren Olof Persson genom offentlig auktion, som förrättas vid Fride måndagen den 19 innev. april från kl. 12 midd. till den högstbjudande försälja följande yttre lösöre:
KREATUR: 1 ardennersto 8 år. 1 treårig vallack, körtam, 1 hingst-och 1 Stoföl av ardennerras ett år gamla samt 1 ko lämplig till slakt.
REDSKAP: 1 åkkärra, 1 arbetsvagn, 1 lasthäck, 1 spetsplog, 1 fjäderharv, 2:ne vändplogar, 1 femton billars radsåningsmaskin, 1 slåttermaskin, 1 hackelsemaskin, 1 rotfruktskärare samt ett par bättre ses lar m. m.
Med betalningen lämnas kände inropare anstånd till den 1 nästk. okt. Burgsvik den 8 april 1920.
SVANTE J. LINDSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Statslån till fiskare.

Gotlands läns hushållningssällskap anhåller hos lantbruksstyrelsen — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — om lån ur fonden för fiskerinäringens befrämjande med 5,000 kr. till När, Burs och Lau fiskeriförening för byggande av salteri och rökeri, 1,000 kr. till August Hederstedt i Klintehamn för inköp av motor och fiskredskap, 2,000 kr. till Per Persson i Katthammarsvik för inköp av motorbåt, 2,000 kr. till fiskeriidkarne L. E. Östman, Gumbalde i Lau, och Karl Johansson, Bjärges i Lau, för anskaffande av motor och redskap samt 2,000 kr. till fiskaren Ragnar K. E. Holmberg i Fide för inköp av motor.
Sälskapet erinrar om dels sina under fjolåret ingivna ansökningar om lån ur fiskerifonden å sammmanlagt 14,050 kr., å vilka ansökningar sällskapet nämda år icke erhöll något svar, och dels sällskapets ansökan i januari i år å 4,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets fjärde sammanträde. Ordfförande: e. o. notarien Herman Norrby).

Utslag:
I kravmålet mellan grosshandl. Hj. Uebel l Skockholm och advokaten A. Åberg därstädes, avkunnades utslag, och dömdes svar. att återbära 173 kr. med vissa avdrag samt att ersätta rättegångskostnaderna.
Kravet på födoråd, som f. lantbrukaren P. J. Pettersson, Mulde i Fröjel framställt på sin svärson lantbrukaren Ferd. Olofsson, Alvegårda i Sproge, bifölls av rätten. Kostaderna i målet skola kvittas av parterna.

Ofredande av fornlämning, varför lantbrukaren Gunnar Pehrsson, Valva i Eskelhem, tilltalats på angivelse av riksantikvarien, bötfälldes av rätten med 75 kr.

För Misshandel stå, som förut nämts, Hj. Rosberg, Allmungs i Havdhem och Sigvard Ahrling i Alva stämda av allm. åklagaren, landsfiskal Svante J. Lindström. Då målet nu förekom relaterade målsägaren, Ragnar Pettersson, Kruse i Alva, omständigheterna vid tillfället såsom de förut framkommit vid polisförhöret. Tvänna vittnen hördes. Det ena hade hört målsägarens nödrop vid överf i et och skyndat till platsen samt då funnit målsägaren liggande kullslagen på vägren och sett 3 á 4 personer avlägsna sig i mörkret. Det andra hade förut befunnit sig i sällskapet, samt sett huru Rosberg fattat målsägaren i kragen och försökt mucka gräl. Hur det tillgått vid själva bråket kunde ingen omtala. Målsägaren uppger att han, medan han sökte freda sig för Rosberg av Ahrling erhållit ett slag, så att han fallit omkull. Ahrling ville däremot göra gällande att halkan skulle varit skulden till målsägarens fall. Han hade skyndat till för att skilja Rosberg och målsägaren åt, men då blivit mottagen av målsägaren med sparkar. Denne hade nämligen legat på rygg och sparkat omkring sig. Ahrling hade blivit träffad och ansåg sig böra betala med samma mynt. Han sade sig icke ha kunnat komma åt att misshandla honom på annat sätt, än att hålla målsägarens ben och så tilldela honom sparkarna, efter svar:s version endast en, men att döma av de skrubbsår och blåmärken, som målsägaren erhållits sannolikt flera. Rörande svarandenas sinnesstämning förklarade de sig ha inmundigat en, säger en, flaska pilsnerdricka pr man, men det framgick att åtminstone Rosberg varit betänkligt avkommen, vadan denna ej lär hava varit av alltför svag näringshalt. Åklagaren begärde uppskov för ytterligare bevisning, vilket svarandena i sin påstådda oskuld icke gärna ville gå med på. Målet skall emellertid åter förekomma 31 maj.

Häradskrivarens tjänstefel.
I målet mot häradsskrivare G. Boberg hördes nu kontraktsprosten J. A. Ronqvist över omständigheterna vid mantalsskrivningen i Rone, då klaganden Hansson icke blivit i mantalslängden uppförd. Prosten ansåg, att det vore otänkbart, att klagandens namn vid diktamen ur församlingsboken blivit överhoppat. Han ville också minnas, att personen varit på tal vid mantalsskrivningen. Han hade också antecknat i församlingsboken, att klaganden icke avhörts, men han kunde ej säga om detta skett vid mantalsskrivningen eller husförskrivningen. Någon anmärkning om förhållandet hade däremot ej gjorts till häradsskrivaren.
Svar gjorde invändningar mot åklagarens sätt att tolka ifrågavarande lagrum, enligt vilket en person upptagen i föregående mantalslängd automatiskt skulle ingå i den nya. Detta skulle leda till orimliga konsekvenser.
Åklagaren trodde dock att en jämförelse med den gamla längden vore det säkraste sättet men medgav att det bleve en vidlyftig apparat och svårt att tillämpa. Målet överlämnades á ömse sidor och utslag meddelas 31 maj.

Misshandel skulle agenten Johannes Hallén i Etelhem hava gjort sig skyldg till gentemot handl. J. Lagerkvist i samma socken och står härför tilltalad av landsfiskal E. Eneman i egenskap av allmän åklagare. Enligt vad som framkom skulle svaranden en dag i februari hava inkommit på målsägarens kontor för att ställa denne till svars för att han påstått att svar >>ägde en fru på hotellet>>, något kom emellertid varken svar eller målsägaren ville kännas vid, den senare särskilt vad beträffar yttrandet ifråga. På kontoret hade det artat sig till batalj och då svaranden måste rymma fältet hade han i förbifarten vält omkull kaminen i rummet och på annat sätt sökt sälja sin position så dyrt som möjligt. Utkommen i butiken hade han till avsked, enligt målsägarens berättelse, med en lucka från kaminen tilldelat målsägaren ett slag i ansiktet, så att en tand blivit utslagen. Svar förnekar ej kalabaliken, men förmodar att tanden blivit utslagen, då målsägaren fallit mot en soffkant på kontoret. Åkl yrkade ansvar för misshandel med anförande som försvårande omständighet att den ägt rum i målsägarens egen lokal och målsägaren anhåller om 100 kr i skadestånd. För vidare utredning förekommer målet 3 maj, då parterna skola vara tillstädes, svaranden vid vite av 15 kr.

Försummat sina faderliga plikter skulle lantbrukaren K. Medbom, Kvie i Fardhem, hava gjort, enligt en stämning uttagen å honom av folkskollärare V. Amér i samma socken, barnavårdeman för ogifta Fanny Hammarströms den 3 jan. 1915 födde flickebarn. Svar hade nämligen förbundit sig att lämna bidrag till barnet, men det hade ändå visat sig omöjligt att utbekomma något dylikt, varför man måste tillgripa rättegång. Kär yrkade nu att för de flydda fem åren utbekomma tillsammans omkring 800 kr. Svar nekade emellertid att ingå i svaromål vad beträffar tiden innan den nya lagen om barn utom äktenskapet trätt i kraft, synnerligast som kär.-omb ej hade fullmakt från modern att framställa yrkande om bidrag. Detta senare förklarades från kärandesidan därmed, att modern vore i tjänst hos svar och att denne därför vore i tillfälle att öva ett visst tryck på hennes göranden och låtanden. Sedan rätten efter överläggning förklarat sig dela den mening som svar.-omb förfäktat, fullföljde kär målet beträffande tiden efter 1 jan. 1918. Härvid förklarade svar sig villig att fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Utslag 3 maj.

Olaga jakt hade banvakten Emil Jakobsson i Fidenäs gjort sig skyldig till och var därför av allm åklagaren, landsfiskal Lindström, instämd. Svar hade nämligen en dag i febr i Burgsviken skjutit en svan. Han erkände skriftligen.
Utslag nästa sammanträde.

För olovligt tillgrepp stod volotären Ragnar Nyman vid artillerikåren tilltalad, instämd av landsfiskal Eneman. Svar hade från Helmer Andersson, Pejnarve i Levide, 6 sistlidne mars tillägnat sig ett par snörkängor och ett par galoscher alltsammans lågt värderat till 28 kr. Den tilltalade, som är född i Levide 1898, har icke förut varit straffad. Som det stulna återlämnats, framställdes intet ersättningsyrkande. Utslag kommer att meddelas vid nästa sammanträde.

Vägmål 17 väghållningsskyldiga inom Klinte landsfiskalsdistrikt hade av landsfiskal Jacobsson instämts för försummelser beträffande grusning, vägmärken och mera dylikt. Samtliga erkände och utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Kanslianslag

om hvad som åligger landtbrukaren A. Steffens vid Kahls i Tingstäde att fullgöra inom 6 veckor från d. 27 Maj vid vite af 15 kronor; dito om hvad som åligger skomakaren Petter Pettersson vid Bredqvie i Fide socken att fullgöra inom tre veckor fr. den 25 Maj vid vite af 15 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1875
N:r 43.

Grötlingbo kyrkoherdeboställe

jämte Fide annexhemman ha nu enligt öfverenskommelse med domkapitlet öfverlåtits på arrende åt utnämda kyrkoherden O. Jacobson för en årlig samma af 450 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24