Vid Handtverksföreningens sammanträde

den 1 April hiefro ej mindre än 10 lärlingar, på anmälan af deras principaler, antagna till gesäller, näml. 5 skomakare 2 smeder 1 garfvare 1 snickare, samt 1 skräddare; af de 5 förstnämdes företedda arbetsprof, befunnits Johan Otto Jacobssons, som lärt hos skomakaremästaren C. F. Wetter samt Olof Petter Jacobsson som lärt hos skomakaremästaren O. N. Hallin, vara särdeles väl utförda samt erhöllo vitsordet berömligt. Johan Otto Jacobsson, som i 4 1/2 års tid varit i lära på samma ställe, tilldelades derjemte föreningens medalj i brons.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Fattigvårdsstytelsens

sammanträde ä fattighuset den 2 april. Bland ärenden, som här förekomma, märka vi:
En skrifvelse från magistraten till fattigvårdsstyrelsen, angående uppgifter till statistiska centralbyrån öfver fattigvården i Visby för år 1874, föredrogs. Ordföranden, kapten Ringbom, tillkännagaf då, att sådan uppgift redan var uppgjord och till kongl. maj:ts befallningshafvande aflemnad. Af denne hade framgått, att under år 1874 inom Visby samhälle 314 personer åtnjutit understöd, och att hela fattigvårdskostsades för året utgjort 15,800 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Räfskall

(benäget meddeladt). Ett sådant anställdes Annandag Påsk i Eista socken. De hurtiga jägarna, som, efter der gängset bruk, ej begagna något annat sätt att få räfven fast, än till detta ändamål anskaffade garn, i hvilka mickel med stojande och högt rop drifves, lyckades nämnde dag på detta ovanliga sätt långa en mickel. En annan slapp denna gång undan, derigenom att han sprang öfver garnef. Med dett medel ha under denna vinter inom Eista 7 räfvar fått sätta lifvet till.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Legala Nyheter

Utslag från Kongl. Svea Hof-Rätt att lösas å Landskansliet: af Handlanden Lars Bachér, Landtbrukaren N. P. Thungren vid Slitehamn, Enkan Jacobina Cath. Boberg, Bonden Jacob Jacobsson Tass, Husbonden J. W. Nilsson Norrvanga, Husbonden N. P. Carlsson Norrvanga och Husbonden Olof Hejdenberg Barshage.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Kongl. postångfartyget Polhem

fördt af hr kapten G. A. Höggren afgår tillsvidare från Öland till Wisby hvarje Tisdags och Fredags morgon och från Wisby till Öland hvarje Söndag och Thorsdag tidigt på morgonen då passagerare böra infinna sig om bord före kl. 2.
Gods och passagerare befordras emot de af Kongl. Postverket fastställde afgifter.
Närmare underrättelse meddelas af fartygets kommissionär
E. LILJEWALCH.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.