Från landsbygden. Sanda.

Sanda 29 febr.
Sanda Jordbrukare, ungdom, d. v. s. Sanda lokalförening av J. U. F. höll i går afton, under kandidat Jeppssons ordförandeskap, konstituerande sammanträde i härvarande småskola. Därvid antogs stadgar för lokalföreningen, förrättades val av styrelse samt uppgjOrdes program för första halvåret. Stadgar antogs i nära överensstämmelse med ett förut uppgjort förslag. Endast då
årsavgiften kom under behandling blevo meningarna en smula divergerande. En del tyckte nämligen att de feminina medlemmarna skulle slippa lindrigare än de maskulina dito. Detta skulle ha Varit liktydigt med, att taga ett stort steg tillbaka från denna demokratiska tid, då det arbetas så mycket för kvinnornas likställighet med mannen; men det ville icke Sanda Jordbrukareungdom, varför det beslöts att båda könen skulle draga lika stora strå till stacken. Vidare beslöts startandet av en studiecirkel. I styrelsen invaldes Karl Pettersson, ordf., Magda Johansson, vice ordf. Vendela Kristiansson, sekreterare, John Vedin, kassör samt Axel Johansson, studieledare. Vad beträffar programmet beslöts bl. a. anordnandet av en föreläisning i något vetenskapligt ämne under den närmaste framtiden ok. s. v. Styrelsens första åtgörande torde bliva försök att anskaffa lämplig lokal. Kan en sådan uppbringas kommer nog ej hoppas jag — Sanda Jordbrukareungdom att ligga på latsidan, ty: Väl börjat är hälften vunnet.
Lok.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *