Skogslagen för Gotland.

En reservation i skogslagstiftningskomitén.
I den reservation, som landshövding K. S. Husberg fogat till skogslagstiftningskomiténs betänkande, och vilken nu överlämnats till k. m:t, framhåller han isärskilt en del skiljaktigheter mellan komitén honom beträffande skogarna inom Gotlands län.
Det synes landshövding Husberg rätt främmande, att komitén ej låter Gotlandsskogarna inrymmas inom ramen för komiténs huvudlag utan ställer dessa utom, i akt och mening att dessa skogar framgent skola ha sin särskilda lag. Härom vore icke mycket att säga, om det härvid endast vore, fråga om en blott formell anordning. Så är emellertid ej fallet. Med det antydda förhållandet sammanhänger en egendomlighet av reefl art. När komitén låter Gotland behålla sin separata lag, lämnar nämligen komitén den lagen så gott som alldeles orubbad och uppkastar knappast den frågan, om ej vissa rättsregler i likhet med dem för fastlandet, med fördel borde göras gällande även för Gotland. Detta förhållande ter sig så mycket mer påfallande som komitén låter skogarna på Öland, vilka hittils haft sin särskilda lag alldeles likartad med gotlandslagen, flytta in under den nya huvudlagen och därigenom få på sig tillämpliga en del föreskrifter, från vilka gotlandsskogarna skulle bli uteslutna, trots det att någon saklig grund till att nu stäla Gotland och Öland under olika lagar icke föreligger. För sin del låter landshövdingen i sin reservation gotlandsskogarna lika väl sam ölandsskogarna komma in under huvudlagen, på sina vederbörliga, ställen och detta av dubbel grund. Dels synes honom den roll, som gotlandslagen äger såsom typ och förebild på detta sätt komma att välförtjänt framträda, dels anser han att gotlandsskogarna lika väl som ölandsskogarna skola få nytta av vissa i den tilltänkta nya huvadlagen föreslagna, men i gotlandslagen hittills upptagna regler. Att från Gotland icke några yrkanden framkommit om några avsevärda förändringar i den nuvarande lagen må, vara sant. Men om Gotlands invånare äro nöjda med den lag de nu ha — något som ock varit bestämmande då man tagit gotlandslagen till förebild för en avsevärd del av den nya lagstiftningen — så torde man kunna vänta, säger landshövdingen till sist, att de icke skola tillbakavisa ett och annat tillägg, förutsatt att detta i sig är välgrundat och att det passar även för gotlandsförhållanden.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *