Från sjön.

I söndags lyckades det Landskrona bergarelag att genom isningsarbete få engelska ångaren »Sapphire» i flott vatten, hvarefter den inkom i dervarande hamn. Bergningsarvodet säges vara 7,200 kr. Detta inisningsarbete har varit föronadt med rätt många besvärligheter; så hafva flere fruktlösa försök gjorts för att nå ångaren såsom i lördags, då flere båtar med bergaremanskap kommit ungefär halfvägs, men fastnade i drifisen och följde med den norrut, hvilket äfven var fallet unden från ångaren utsatt skeppsbåt med fyra man för att möta bergarne. Ångslupen »Axel» utgick till de nödstaldes hjelp och inbogserade Landskronabåtarne äfvensom den engelske skeppsbåten, hvilken föret påträffats utanför Barsebäck bland drifisen af ångaren »Vesta» och sedermera öfverlemnats till »Axel». Provianten ombord på »Sapphire» hade nämligen nästan tagit slut, de dagliga ransonerna hade knappats af och nu skulle besättningen försöka komma i land för att proviantera. Det var emellertid färenadt med stora svårigheter och sannolikt skulle manskapet, utmattadt som det var, ej lyckats nå land, om ej »Vesta», lyckligtvis kommit och undsättning. På nödsignaler från folket i båten närmade sig »Vesta», och då kaptenen erfarit förhållandet, lemnade han dem en del proviant och hjälpta dem dessutom att komma fram, så att de kunde gå i land och proviantera.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *