Fiskvattensägare i Öja

klaga öfver att idfisket i Petesträsk och Rörträsk m. fl. ställen blifvit tillintetgjordt genom dessa träsks torrläggning medels den derifrån till Stockviken ledande större kanalen. Under våren 1888 visade det sig att iden, som förut utgjort föremål för fiske i Stockviken, numera går upp i ofvannämda kanal för att lägga afvet. Och då hvarken i kanalen eller der otvanför finnes någon lämplig plats för afvelns utbildning, hvilket äfven visade sig under förlidet år, då den idafvel, tom der hunnit utbilda sig innan allt vatten utlupit i hafvet, likväl, sedan vattnet borttorkat, syntes ligga i mängd på den torra marken eller kanalbottnen, ha fiskvattensägarne i fråga anhållit om tillåtelse att i Stockviken nedanför kanalen medels stängning förhindra fisknes uppgående i kanalen. Den lämpligaste platsen för idafvelne läggning och utbildning är numera den inre Stockviken, der fisken genom stängningeritgärder säkerligen blifvit tvungen att lägga sitt afvel och idfiskets i Stockvikens skadande sålunda förebygges. I händelse af bifall till framställningen, vill man så afstänga nedanför kanalen, att vattnets fria aflopp derifrån till hafvet icke hindras.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *