Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
För hemfridsbrott hade handlanden J. F. Fagerberg i Burs instämt husbonden Johan Johansson i Burs samt dennes son med samma namn. Som svarandena trots nekande förvunnits att 29 Nov. 1888 med våld inträngt hos Fagerberg, dömdes de att böta 60 kronor hvardara, Johansson d. y. dessutom 10 kronor för det kan sparkat sönder en lykta.

För våld hade samma Johan Johansson den yngre instämt bokhållarn Otto Fagerberg. Som endast halft bevis mot svaranden kunnat förebringas, ålades han att med ed fria sig från att vid ofvanämda tillfälle ha tilldelat käranden ett slag på munnen och ett på handen.

För oloflig jagt hade instämts Jakob Bokström. Mot sitt nekande kunde han ej fällas tid ansvar, men då åtalet dock ansågs ej vars väckt utan skäl, dömdes han att ersätta rättegångskostnaderna.

För barnuppfostringshjelps erhållande hade pigan Amalia Bryggare instämt bondesonen Johan Gabrielsson. Han ålades med ed fris sig från faderskapet till kärandens 22 Dec. 1887 framfödda barn.

Drängen Karl August Andersson hade instämt nämdemannen O. R. Pettersson, Liffride i Stånga, för våld. Svaranden dömdes att böta 10 kronor för det han vid omstämda tillfället dels skuffat käranden mot en vagn, dela gifvit honom en örfil.

Äktenskapsskilnad begärde hustrun Maria Lorentina Box från sin man båtsmannen Olof Petter Box i Garda. Häradsrätten kunde ej bifalla yrkandet enär ej full bevisning kunnat åvägabringas att svaranden begått sådant brott, hvarför han stämts.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *