Visby badhusbolag

hade igår bolagsstämma, som leddes af lektor Bergman.
Tillföljd af under nästan hela sistlidne sommar rådande kall temperatur var badinrättningen betydligt mindre besökt än vanligt och bolagets inkomster äfven i förhållande dertill.
Desamma hafva emellertid utgjort:
för abonnerade bad 396:50
för extra bad 272:20
räntor 28: 14
utgörande alltså hela årets intägt 696: 84
som efter afdrag af omkostnaderna 383: 03
lemna bolaget en vinst för 1888 af 313: 81

Då badhusbygnaden måste anses vara för högt upptagen i värde, så hemstälde styrelsen, att af årets vinst kr. 313: 81 till reservfonden afsättas föreskrifne 5 proc. med kr. 15: 69 och å badhusbygnaden afskrifvas återstående 298: 12, hvaden alltså ingen utdelning skulle ske. Detta gillades af stämman
Utgifterna hafva varit något mindre ån föregående årets, hvaremot inkomsterna detta är understiga samma års med 469 kr. 32 öre.
Bolagets ställning den 31 December 1888 var följande:

Tillgångar
Värdet af badhuebygnaden kr. 9,800:—
Inventarier kr. 215:32
Å deposition i Ensk. Banken kr. 1,600:
Innestående ränta i d:o kr. 21:—
Kassa konto kr. 14:64
Kr. 11,650:96

Skulder:
Aktieägarnes kapitalkonto kr. 10,000:
Konto för oinlösta kuponger kr. 388:60
Reservfonden kr. 948:55
Rsserverade tillgångar till disposition kr. 313:81
Kr. 11,650:96

I bolagets styrelse återvaldes hrr G. T. Hägg och Ax. Pettersson med hrr J. F. Smedman och Aug. Romdahl till ersättare.
Revisorer blefvo ånyo hrr J. E. Ihre och A. Palm med hr J. May till ersättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *