Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
(Länsfängelset).

Ransakning har i dag hållits med för stöld häktade arbetaren Axel August Gottfrid Karlsson, hvars häktning vi förut omnämt. Polisrapporten om stölden innehöll, att handlanden V. Ekström 3 Mars anmält det han dagen förut ur sin olåsta bostad nr 14 Södertorg blifvit frånstulen ett å en byrå liggande silfverkronometerur med vidhängande guldkedja. Han kunde ej uppgifva någon som misstänkt. Emellertid upplystes att ofvannämda Karlsson setts innehafva ett liknande ur, som han förgäfves sökt sälja eller pantsätta. På söndagen 8 Mars hade Karlsson begifvit sig till sitt hem i Veskinde. Då han der anhölls, nekade han till en början och sade sig ha köpt uret, som fans i hans hem vid Pilmyre, af en okänd sjöman för 1 kr. 60 öre. Då emellertid Ekström kände igen klockan, erkände han tillgreppet, som förötvats vid 2-tiden på lördags e. m., då Karlsson tillfälligtvis inkommit i Ekströms bostad för att erhålla betalning för det han ett en person burit en rock till jernvägsstationen.
Karlsson, som syntes mycket ångerfull och under hela ransakningen skakades af gråt, berättade att han var född 5 Aug. 1866 i Lummelunda. Modern lefver. I hemmet hade han stannat till 12 års ålder, då han utackorderats, tills han konfirmerats. 1882 hade han tagit värfning som artilleriet har i Visby. Efter uttjent kapitulation begaf han sig 1886 till sjös ett år, har sedan till 21 Febr. 1888 haft ett par tillfälliga tjenster i närheten af och i Stockholm. Sistnämde dag dömdes han som försvarslös till 6 månaders tvångsarbete, som han aftjenade i Jönköping. Har sedan haft tillfälligt arbete.
Karlsson har ej förut varit straffad för brott, men år 1886 var han af enkan Katarina Stenström angifven för att ha af henne tillgripit en sjal och en silkesduk. Då hade han ej instält sig for rätten. Likasom vid polisförhöret för 2 år sedan sade han sig nu vara oskyldid till detta och berättade i öfverensstämmelse med hvad han förut meddelat, att han, som 1886 bott hos enkan Stenström och t. o. med i sin barnslighet skolat gifta sig med henne, hade med hennes medgifvande tagit persedlarna i vederlag för ett tygstycke, hon utan lof pantsatt för honom. Vid försäljningen hade han för sakerna fått 5 kr. och deraf lemnat Stenström 1 kr., då hennes skuld till honom var blott 5 kr. Enkan Stenström, som var närvarande, fullföljde nu ej sin anmälan, och dömdes Karlsson för första resan stöld till värde af 93 kronor, att hållas till straffarbete i 2 månader samt vara medborgerligt förtroende förlustig i ett år deröfver.

Norra häradsrätten.
För djurplågeri hade länsman J. Håkansson instämt hemmansägaren Johan Flodman, Nora i Veskinde. Häradsrätten ålade Flodman att å första rättegångsdagen af 6.e sammanträdet svära på att han ej 7 Juni 1888, då han drifvit en skock lam genom an grind, sparkat ett af dem i hufvudet. Han hänvisades till själasörjaren.

För vårdslöshet vid torfbränning 22 Juni 1888, hvarigenom eldskada uppstått å Elinghems myr, dömdes undantagsmannen Jakob Persson, Bäcks i Hangvar, att böta 15 kronor.

För barnuppfostringshjelps erhållande hade pigan Karolins Eriksson instämt drängen Karl Niklas Anton Österberg, Endregårda i Endre, såsom fader till ett af henne 4 Oktober 1888 framfödt gossebarn. Svaranden ålades edgång och hänvisades till själasörjaren.

För beskyllning för stöld hade landtbrukaren Karl Anschütz, Binge i Martebo instämt förre hemmansägaren Thorell, förr på Medebys i Martebo, nu på Qvie. Thorell dömdes att böta 30 Kronor och till 65 kronors rättegångskostnader för det han 17 Sept. 1888, då Anschütz vägrat att utlemna intagna kreatur annat än mot lösen, beskyll A. att ha stulit kreaturen.

För oredlighet mot borgenärer hade hemmansägaren J. Ekelöf, Lilla Åby i Bro, såsom syssloman i J. N. Österdahls, Qvie i Martebo, konkurs, instämt gäldenären. Denna skulle till underpris ha sålt egendom till sin syster. Rätten förklarade att Österdahl ej kunde till ansvar fällas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *