Klintehamn återvände idag

tidigt på morgonen bit från Ottenby med post från och med onsdagen i förra veckan till och med söndagen 10 Mars.
Posten för tisdagen 5 Mars, som efter vår beräkning, borde halva medförts redan på Klintehamns resa hit i fredags (ty den fans i Kalmar onsdag middag 6 Mars), har — glömts qvar på Kalmar postkontor, der den ännu qvarligger.
Poststyrelsen ingrep sent omsider igår och beordrade den på Sofia befintliga poetens ilandförande. Men då skjusarne, som från Borgholm utsändes för postens hämtande, i går e. m. ankommo till Kårebolm, hade Sofia till följd af vindförändring slagit sig så långt ut, att all förbindelse med land var omöjlig.
Sofia antages vid midnatt vara i Visby, tillägger telegrammet förhoppningsfullt.
I dag på middagen ingår från Borgholm följande telegram:
Sofia lyckades ej genomtränga hela isbandet, enär vinden mot morgonen öfvergick till sydlig. Ligger dock nu så långt af att afståndet, som återstår till öppet vatten, bör vara ringa. Arbetar fortfarande. Detta enligt iakttagelser från land, då nu omöjligt komma ditut.
Under sådana omständigheter och då ovisst är, när Sofia kan varda fri, har postmästare Wigren idag gjort framställning hos poststyrelsen att Klintehamn må få göra ännu en resa med afgång härifrån imorgon middag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *