Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 12 innevarande Mars kl. 5 e. m, hvarvid förekomma följande ärenden, nemligen:
1:o) Justering och offentlig uppläsning af protokollet för sammanträdet den 12 sistlidne Februari;
2:o) Arbetaren C. J. Petterssons ansöken om infäste å tomten nr 14 i Klinterotena 4:e qvarter;
3:o) Arbetaren N. E. Stenströms ansökan om infäste å, tomten nr 46 och 47 i nyss nämde rote och gvarter;
4:o) Domkapitlets skrifvelse, i fråga om läroverkets förbindelse å ogulden köpeskilling för f. d. fattighuset;
5:o) Ångfartygsbolaget Gotlands ansökan om befrielse från utgörande af hamnutgifter för dem fartyg vintertiden;
6:o) Drätselkammarens skrifvelse angående fru C. Lundins anbud att till staden försälja åkern n:ris 1170-1177 öster om staden; och
7:o) Skolrådets skrifvelse med Folkskoleinspektörens yttrande rörande de ifrågasatta nya folkskoletomterna.
Visby den 7 Mats 1889.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Mars 1889
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *