Fångvårdspredikantens berättelse

angående tillståndet vid härvarande länsfängelse under år 1888 har nu afgifvits och lyder:
I fängelset funnes qvar från år 1887 endast 8 fångar och under året ha inkommit 82, af hvilka 24 varit för brott tilltalade och 58 för andra orsaker häktade. Således utgjorde hela antalet af de i fängelset under året förvarade fångarna endast 90. Sedan 1866, då hela fångantalet utgjorde 88, har antalet fångar i detta fängelse icke varit ah ringa som detta år. Då dertill kommer att flertalet af fångarna varit i fängelset endast en kortare tid, så har inträffat, att det funnits dagar, ja veckor, då icke mer än 2 till 4 fångar der förvarats — ett förhållande, som bör ingifva glädje och förhopningar för framtiden.
De svåraste och mest beklagansvärda brott, för hvilka fångarna under året varit häktade, hafva begåtts af två qvinnor, hvilka blifvit anklagade och dömda för barnamord. Den ena, som var vid en ålder af 31 år och förut hade framfödt 2 oäkta barn, hvilka ännu lefva, och var af ett hårdt och oböjligt sinnelag, kunde ej bringas till någon uppriktig ånger öfver sin svåra förbrytelse och erkände sig vara skyldig först sedan hon genom vittvesintyg blifvit om sitt brott öfverbevisad. Hon dömdes till 5 års straffarbete. Den andra, 26 år gammal, intogs genast efter brottets begående af en djup och allvarlig ånger öfver sin förbrytelse. Hon dömdes till straffarbete i 4 år.
De allmänna gudstjensterna hafva hvarje sön- och helgdag förrättats med fullständig högmässogudstjenst. Kristendomsförhör hafva anstälts med fångarna kort efter deras ankomst till fängelset. Religiösa samtal hafva till ett antal af 97 hållits med 1-4 fångar hvarje gång. Ingen fånge har under detta år begått nattvarden.
Ur fängelsets boksamling (334 volymer) hafva af fångarna under året gjorts endast 143 boklån. Orsaken till ett så litet antal boklån torde vara att söka dels uti det ringa antal fångar, som suttit i fängelset någon längre tid, dels deruti att några fångar varit gamla och haft svaga ögon.
Följande summariska redogörelse meddelas för att lemna en öfversigt öfver de olika slag af brott och orsaker, för hvilka fångarna i detta fängelse under år 1888 varit häktade, hvarjamte medeltalet af motsvarande brott och orsaker under de 10 nästföregående åren angifves:
Qvarvarande sedan förra året 8

Medeltel för de 10 föreg. åren.
Nykomne. för mord — 0,8
barnamord 2 1,4
mordbrand — 0,8
stöld 5 15,9
snatteri 5 1,7
förfalskning 1 1,0
andra förbrytelser 11 24 12,4
såsom transportfångar — 0,2
bötesfångar 42 64,0
lösdrifvare 16 58 16,7 81,5
Summa personer 90 114,5.

Qvarvarande vid årets slut 5 för lösdrifveri häktade personer.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *