Skottpenningar för dödade rotdjur

få från och med 15 instundande Mars uppbäras hos handlanden Schenholm, boende i huset Nr 34 Adelsgatan. För erhållande af skott penningar fordras intyg af kommunalordföranden i den socken, der sökanden bor, att öronen af räf samt fötterna af roffågel blifvit afskurna i hans närvaro, och skola sålunda dessa af stympade delar inruta bemälda intyg åtfölja ansökningen.
Premie för räf utgår med kr. 2:50
Premie för örn utgår med kr. 2:—
Premie för dufhök utgår med kr. 1:—
Premie för sparfhök utgår med kr. 0:50
Premie för kråka utgår med kr. 0,10
allt så långt dertill af landstinget anslagna medel lemna tillgång. — Af förekommen anledning meddelas, att inga anmälningar för erhållande af premier mottagas före 15 Mars.
Härjemte tillkännagifves, att jägaregillet i förening med Visby jagtsällskap utdelar belöningar af 5-10 kronor för ändamålsenlig och under vintern fortsatt vård om rapphönsen. För erhållande af dylik belöning skall intyg företes från vederbörande kommunalordförande eller annan känd, trovärdig person inom socknen, rörande beskaffenheten af sådan vård, och huru länge den fortfarit, samt ansökan derom lemnas till jägmäst. Sylvan eller löjtnant Carl Engström i Visby. Skulle flera ansökningar inkomma, än som af tillgängliga medel kunna betalas, kommer lottning mellan de sökande att anställas.
Visby i Februari 1889.
Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *