Ångbåtsförbindelsen

mellan Gotland och hufvudstaden egnas af N. D. A. vänlig uppmärksamhet. Bladet yttrar: Denna förbindelse kommer i år att betydligt utvidgas, i det att turer hvarje dag anordnas från Stockholm till Visby och från Visby till Stockholm. Ångaren Tjelvar skall göra en tur i veckan och utsträcker fortfarande sina resor till Settin; ångaren Gotland skall likaledes göra en tur i veckan, med anlöpande af Kalmar; ångaren Visby skall göra en tur i veckan med anlöpande af Kalmar och Borgholm; ångaren Klintehamn skall göra en tur i veckan, med anlöpande af hamnarne rundt Gotland. Dessutom är under bygnad en ny ångare, hvars namn ännu icke är bestämdt och hvilken kommer att göra två turer i veckan, anlöpande Norrköping. Den nya ångaren, hvilken blifver elegant och snabbgående, väntas bli färdig i början af Juni.
Ångaren Tjelvar ligger för närvarande vid Bergsunds verkstad i och för insättanda af ny ångpanna och vidtagande af smärre ändringar i maskinen, hvarigenom ångarens fart kommer att ökas.
Genom de nya anordningarna bar Gotlandsbolaget på ett erkännansvärdt sätt sörjt för en tidsenlig och, som det synes, fullt tillfredsställande anordning af trafiken på denna vigtiga trade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *