SAMMANTRÄDEN.

Herrar Stadsfullmäktige
behagade sammanträda i rådhuset tisdagen den 12 innevarande Februari, hvarvid förekomma följande ärenden, nemligen:
1:o) Justering och offentlig upppläsning af protokollet för Stadsfullmäktiges sammanträde den 8;de sistliden Januari;
2:o) Val till en revisor och en suppleant, för granskning af Tekniska skolans räkenskaper for sistlidna år;
3:o) Herr O. Carlstedts motion i fråga om utdelning af debetsedlarne;
4:o) Domkyrtorådets hyilande skrifvelse rörande kyrkans stora ringklocka;
5.o) Domkapitlets skrifvelse, i fråga om Läroverkets förbindelse å köpeskilling för f. d. fattighuset;
6:o) Ångfartygsbolaget Gotlands ansökan om befrielse från utgörande af hamnafgifter för ångfartyget Klintehamn vintertiden; och
7:o) Magistratens skrifvelse angående räkenskapssammandrag.
Visby don 7 Februari 1889.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Februari 1889
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *