Ångaren Klintehamn

hitkom i går afton vid tiotiden efter en ganska besvärlig resa.
I går morgse anlände hit från kapten Smitterberg ett telegram, som mälde, att ångaren låg sedan onsdagsafton vid Sandhamn, hindrad af ett svårgenomträngligt isband. Ett senare anländt telegram förkunnade emellertid att »Klintehamn» vid 1/2 10-tiden på morgonen lyckats forcera isen.
Klintehamn afgick, såsom i onsdags meddelades, i vanlig tid från Stockholm i sällskap med Express. Allt gick tämligen bra, utom på några ställen, der fartyget fasteade i rännan, som ej allestädes var klar. Efter Klintehamn följde Vaxholmsångaren William Lindberg och till denna kastades vid några tillfällen ea tross, kvarg denna sackade Klintehamn akteröfver, så att hon fick taga ny fart. Sedermera kom bogserångaren Tor tillstädes och understödde då och då.
Snötjocka rådde en del af färden genom skärgården, hvadan man ej kunde observera att vid Sandhamn låg ett inband omöjligt att forcera. Såväl Klintehamn som Express måste på aftonen ingå till Sandhamn, der den föratnämde qvarlåg till på morgonen, under det att Express redan på natten gick af och lyckades bryta nio igenom.
Tidigt på morgonen började Klintehamn sitt arbete mot ismassorna, och trots det att det säg ganska mörkt ut, lyckades ångaren efter mer än tre timmars ansträngningar, understödda af nordostvinden, komma ut i öppet vatten.
Härpå gick resan sin jämna gång. Ångaren var vid sin hitkomst alldeles full-lastad af gods. Konnossementens antal var 275.
I dag bar afgått telegram till Stockholm rörande isförhållandena. På svaret å detta beror resan i morgon.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Februari 1889
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *