Vid Visby cementfabrik

är man för närvarande i full verksamhet. I slutet af förra veckan fick man uppsatt en ny tegelslagningemaskin, hvilken arbetar betydligt fortare än den förut använda. Under det denna tillverkade omkring 2,500 tegel om dagen, slår den nya maskinen ej mindre än 2,800 i timmen. För när varande arbetar den endast med halt kraft. Maskinen är af en särdeles enkel och praktisk konstruktion samt arbetar mycket väl och korrekt.
På grund af denna så mycket ökade tillverkning af tegel, hvilket sedan brännes till cement, måste man äfven ha varit betänkt på att skaffa sig flere brännugnar. För närvarande äro två i verksamhet och två andra hålla på att byggas. Dessa få en höjd af ända till omkring 21 meter, medan de två gamla ha en höjd endast af ungefär 12 meter. De nya ugnarna komma att i särskilda våningar för es med portar för att underlätta införandet af teglet i desamma, hvilket nu sker med hissmaskin. Planen mellan maskinhuset och brännugnarne håller on på att utschaktas och kommer att förses med tak.
Den nya ångmaskinen om 250 hästkrafter, som drifver verket, är af särdeles solid beskaffenhet och arbetar väl. Nya cementqvarnar äro äfven i gång, men på grund af sin stora produktionsförmåga arbeta äfven de endast med half kraft.
Det är dock icke endast på fabrikationens område, som en utsträckt verksamhet för närvarande gör sig gällande. Man är också sysselsatt med uppförandet af en ny och tidsenlig kontorsbygnad. Denna, som för någon tid sedan kom under tak, tyckes blifva särekildt ändamålsenlig. Utom den egentliga kontorslokalen är här plats inrymd för laboratorium samt på öfre botten för 2:ne bostadslägenheter. Portvakten får också här sin plats. Sedan kommer hela fabriksområdet att omges med stängsel med endast en utgång, der fabriksarbetarnes kommande och gående, liksom vid andra stora fabriker, skall kontrolleras medels det praktiska polettsystemet.
Ännu torde det emellertid dröja någon tid, innan Visby cementfabrik blir i stånd att utveckla den verksamhet, hvartill planen är lagd och som tyckes ha alla utsigter för sig att blifva verklighet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Februari 1889
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *