Skolfrågan i Tingstäde

torde kanske komma att blifva en lika omtuggad rubrik som på sin tid skolfrågan i Hangvar var. Som i ett föregående nummer omnämts har folkskoleinspektören kyrkoherden J. Odin hos domkapitlet yrkat, det Tingstäde skoldistrikt skulle åläggas att inrätta en fast småskola och detta till 1 September i år. Härmed förhåller sig sålunda:
Vid inspektion af folkskolan i Tingstäde 29 Juni 1887 fann inspektörn densamma i miserabelt skick beträffande lokal, materiel, kunskaper, anordning m. m. Hemställan gjordes då af kyrkoherde Odin till kyrkostämman att en småskola måtte upprättas, då särskildt de mindre barnen vore mycket försummade. Stämman afalog denna begäran, hufvudsakligen emedan man ansåg sig ha uppfylt allan rättfärdighet genom åläggande för skolläraren att läsa 6 dagar i veckan (hvarannandagsläsning). Dessutom ansågo vederbörande i församlingen att åtminstone de stora barnen inhämtat nöjaktigt kunskapsmått.
Vid förnyad inspektion 21 Juni i fjor fann emellertid inspektören det lika klent bestäldt, hvarför han nödgades förnya sitt förslag till kyrkostämman, att upprätta en fast småskola till 1 September 1889. Men nu blef utslaget ännu bestämdare och på grund häraf har nu kyrkoherden Odin hos domkapitlet yrkat, att församlingens beslut måtte upphäfvas och distriktet åläggas att inom ofvan sagda tid inrätta en fast småskola för de 2 yngsta årsklasserna. Såsom skäl härtill anför inspektören, att resultatet af hvarannandagsläsningen, som betingas af skollokalens otillräcklighet, ej kan blifva tillfyllestgörande, samt att församlingen, som åtnjuter bidrag af 250 kronor ur Gazelianska fonden till skolväsendet och utom statsanslag har inkomst af sin skolträdgård, mycket väl kan bära de med småskolan förenade utgifterna, helst som uttaxeringen för skolväsendet inom Tingstäde är endast 4 öre för fyrk mot 30-35 öre inom många andra församlingar.
Inspektörens skrifvelse har tillståtts församlingen för afgifvande af förklaring.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *