Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
I målet emellan sergeant Vikander och hans hustru om äktenskapsskilnad var idag af Vikander inkallade några vittnen hvilka berättade att de sett hustru Vikander för två år sedan på aftonen vid 9-tiden vistas i enskildt rum hos Lysholms på skeppsbron i sällskap med för vittnena okända personer samt att hustru Vikander mot ena vittnet vid ett annat tillfälle yttrat att hon hade förtärt 8 flaskor öl och 2 glas bränvin och att hon ej var nykter. Dessa vittnen hördes för att om möjligt utröna huruvida hustru Vikander kunde vara lämplig att åtaga sig sina barns uppfostran.
Svaranden begärde 2 månaders uppskof för att vid Stockholm rådhusrätt få hördt ett vittne som f. n. v. uppehåller sig i Stockholm, hvilket ej beviljades. Utslag 18 Februari.

För brott emot bygnadsstadgan var instämd sjökapten J. B. Sandström som emot godkänd ritning låtit å sitt hus anbringa ett fönster mot nästgreneande tomt. Svaranden medgaf att ek skett enär han ej varit hemma och kunnat öfvervaka arbetet. Sedermera hade dock fönstret både ut- och invändigt igensatts. Allmänna åklagaren afstod från vidare ansvarsyrkande.

För liknande fövseelse var handl. Azel Sjöström äfven instämd i det han vid 50 kronors vite af bygnadsnämden blifvit ålagd borttaga tvänne, kakelugnar i egendomen nr 24 söder om staden, men ej fullgjort detta. Svaranden ansåg att tomten såsom belägen utom staden ej hörde under dess domvärjo.
Utslag afkunnas 4 Februari.

För djurplågeri var arbetaren Aug. Johansson från Hästnäs af allmänna åklagaren instämd emedan han vid körande här i staden slagit sitt hästkreatur, som vid gående backarna uppför ej kunde stå utan halkat omkull flere gånger. Svaranden erkände, men att han slagit hästen med en mjuk dålig pisksnärt. Utslag afkunnas om måndag.

För fylleri och oljud voro instämda Henrik Palmgren, J. G. Pettersson och E. Vidström samt Karl Nygren, hvilka dömdes till 25 kronors höter hvardera.

Likaledes för fylleri och oljud var instämd muraren Teodor Johansson som en natt skulle hafva å Adelsgatan skrikit och skrålat samt slagit i portar och knuffat poliskonstapeln då denne anhöll honom. För bevisnings förebringande uppsköts målet.

Till god man för på utrikes ort vistande Mattias Pettersson förordnade rådhusrätten i dag jordbrukaren J. Uppenberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *