Från landsbygden. Eskelhem.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Eskelhem, 24 Jan.

Slöjdskolor inrättas ej med lätthet på landsbygden, sedan landstinget dragit sig för att understödja dem. Då frågan härstädes förekom vid senaste kyrkostämma, voro endast tvänne socknemän närvarande utom ordf. och skolläraren. Och ingen af dessa ägde skol. pliktiga barn, lavart& intresset älven från de. ras sida var ganska matt. I en närgränsande församling kede frågan visserligen framkallat åtminstone det intresset, att stämman talrikt besöktes, men ett kompakt nej omintetgjorde alla ordförandens försök att bringa sådan skola till stånd. I en annan församling har slöjdskola efter många om och men beslutats, men på vilkor, att läraren på sin bekostnad skall anskaffa verktyg, kröken utgift enligt lärarens utlåtande kommer att taga minst ett års arvode för slöjdskolan. Detta är den allra obilligaste begäran. På så satt kommer ju skolan att anses vara till för läraren och ej för barnen. Är slöjdskola en så nyttig inrättning, som på senaste tiden påpekats, då bör ej blott staten, utan äfven kommunerna hjelpa till för dess upprättande; och om komunerna ej ännu inse denna nytta, så bör landstinget, såsom det för några år sedan gjorde, understödja skolan antingen genom penningemedel eller genom anskaffande af verktyg.

En nykterhets- och barnfest firades af härvarande nykterhetsförening lör några dagar sedan i skolsalen, hvilken välvilligt upplåtits derför. Antalet delagare i festen var ganska stort. Eter ett mycket omväxlande program, hvari forekommo tvänne föredrag, berättelser, musik på ett för tillfallet lånade, präktigt orgelharmonium, en- och flerstämmig sång såväl af barnen som af några skollärare och en lärarinna, kaffedrickning o. s. v.; och kring en tindrande julgran fortgick festen till långt på qväll. Sedan ett kraftigt nykterhetsföredrag hållits, ingingo i nykterhetsföreningen ej mindre än 14 personer.

En fattigbjudning har äfven här ägt rum, på bekostnad af nykterhetsföreningen, troligen den första i sitt slag på platsan. Både de bjudne och bjudande hade deraf stor glädje.

Konungens födelsedag har deremot ej framkallat någon fest här ute, fast befolkningen mycket högt älskar sin monark. Man tycker, att de stora penningsummor, som användts vid festandet i våra städer, särskildt i Stockholm, skulle kunnat användas bättre. Man kan bli socialist för mindre, yttrade en prestman festdagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *