Årliga utställningar af utsädes- och maltkorn

i Visby föreslog förvaltningsutskottet att hushållningssällskapet skulle anordna. Härtill skulle manskapet bidraga med 300 kronor, hvarjämte ut k. m:t skulle begäras ett statsanslag till lika belopp.
Herr Larsson Skäggs ansåg frågan synnerligen vigtig, i det producenterna kunde komma i direkt beröring med konsumenterna. Förvaltningsutskottet borde redan en månad före utställningstiden af kornodlarne begära uppgift på ungefärliga qvantiteterna de kunna komma att exportera och så kungöra detta till ledning för köparna.
Hr Björkander fann likaledes förslaget lyckligt funnet, men trodde ej på någon vinst af att spekulanter kommo hit. Kornbörsen skalle blifva till gagn hufvudsakligan för kornodlarne. Vid premiering borde nödig kontroll utöfvas.
Förslaget bifölls.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *