Från landsbygden. Eskelhem.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Eskelhem, 16 Jan.

Tvillingbröderna Bolins
märkliga dödsfall för fjorton dagar sedan har efterföljts af ej mindre än 3:ne lika om icke mera märkliga under föregående vecka. Deras svåger, f. fanjunkaren K. Hansson vid Kroks i Tofta, som var ett tjugutal år äldre än de och under sin långa lefnad aldrig behöft klaga öfver någon särskild sjukdom, var frisk, då dödsbudet anlände från Buters. Kort derefter sjuknade han med samma symptom som de till lunginflammation och dog på begrafningsdag efter endast 5 dygns sjukdom. Han hade velat följa dem till grafven, emedan han alltid synnerligen tyckt om sina svågrar, men fick nu följa dem t. o. m. öfver lifsgränsen. Hans hustru var närvarande vid begrafvelsen reste hem, men kom åter, emedan det var så tråkigt der hemma, och sjuknade innan hon åter lemnat sin fädernegård i samma sjukdom samt uppgaf sin ande derstädes efter endast 3 dygns sjukdom. Nu får man och hustru der följas sin grefven. En deras dotter från Kroketäde i Tofta, hemmansägares Mårtenssons hustru, som troget hade vakat vid sin fadern dödsbädd och, då fadern dött, menade sig nog komma att sofva godt, medan kon kände sig så trött, sof verkligen den natten, men vaknade med svårt håll och styng, tecken till äfven der härjad lunginflammation, hvilken efter 3 1/2 dygns lidande ändade hennes lif, hvilket en begråtas närmast af den förkrossade maken och en son, men äfven af den så svårt hemsökta slägten och ej minst af allmänheten, hvilken står alldeles förvånad och bestört samt menar de så kort efter hvarandra följande dödsfallen vara af smittsam natur, hvilket dock icke af läkare konstaterats.

Nykterhetssaken
gör väsen af sig här ute. Men det är ett godt tidens tecken. Folket tycke ha vaknat upp öfver betydelsen deraf och skyndar att ställa sig i de kämpandes led. 3:dje dag ny år höll blåbandeföreningen V. S. M. sitt åra möte i Sanda skolsal, hvilket möte hade samlat en ansenlig mängd menniekor och var et af de mest fridfulla men på samma gång inne hållsrika möten man kan begära, fast åtskilliga punkter, som för den absoluta nykterhet, verksamhetens kraftiga bedrifvande äro nöd, vändiga ej kunde få så skarpt framhållas för att ej väcka strid mot de moderate. Sedan ordföranden kokat de närvarande välkomna och hållit föredrag om ljumhetens, faror, eärakildt på nykterhetens område, samt redogjort för föreningens verksamhet, diskuterades följande ämne nykterhetens välsignelser och dryckenekapens förbannelser. Ur den sammanfattning som gals på diskussionen meddelas: Dryckenskapen har förbannelser ifea siskt hänseende. Magen förderfves, utmattas, försvagas och förslappas mer och mer, hvilket efterhand har till följd magkramp. Med denna förenar eig allmänt illamående, hvilket man då söker härva medels starka drycker, hvadan det onda oupphörligt förökas. Ho, somliga blir matamältningen långvarig och svår, hos andra vill magen ej bibehålla någon mat. Så uppstår efter hand inflammation i magen och tarmarne ja t. o. m. kräftknölar. Stenplågor följa ock ofta dermed. Blodomloppet förderfvas genom dryckenskap, cch då det af sprit fylda blodet går genom lungorna, utmatta, och förderfvas älven dessa. Detta har till följd icke så sällan blodstörtningar. Det har äfvea till följd heshet. Bröstet blir trångt; man har svårt att andas. Älven huden fördertvas. Utslag och eår uppkomma. Skador å huden lakas svårligen, hvadan lätt uppstår blodförgiftning. Dryckenskapens farliga följeslagare är ock blodslag. Ibland kommer döden derå ögonblickligen, ty blodet är förstördt och stockar sig efter hand ibland kan han dröja något men kommer elurligen alldeles plöteligt genom ett nytt bloddag. Nervsystemet förstöres, så att darrslang, lamhet och slutligen fyllerigalenskap inställa eig, Korteligen dryckenekapen ökar sjukdomarna både till antal och kraft ock för menniskan ned i en förtidig graf. — Dryckenskapen har förbannelse med sig i sedligt hänseende.
Förståndet blir efter hand förstördt, tankekraften försvagas, minnet förslöas. Slöhet och djuriskhet blifea ofta följder af denna lant. Själen får slutligen endast ett begär t Har skall jag få supa Det är fasansfullt.
Vidare drifves meuniekan det igenom att begå andra synder: otukt, vrede, slagsmål, mord o. s. n. Frestelsen till allt det onda ökas på ett fruktansvärdt sätt, och den i dryckenska – peu fallna är den beklaganevärdaste på jorden. Manniekan beröfves Ingen för kyrka, Glads ord och bön, angrips efter hand af en känsla af att vara en förlorad menniska, för hvilkeo ingen räddning flnuee. St beröfvae henne himmelen; ty drinkare kunna icke ådra Guds rike. — Dryckenskapen har Cyan förbannelse med sig i borgerligt hänseende. Den ökar brottens antal. Detta är så mycket mera fruktansvärdt, som det kostar staten oerhörda summor. Dan är en af de förnämsta orsakerna till fattigdom både för staten och komunen och familjen. Hur mången kr det nämligen, som genom dryckenskapen etörtag eig i konkurs, hur mången skriker icke genom rusets inflytelse sitt namn under borgensförhindeleer, som han eljes ej hade gjort. Dryckenskapen går i arf. O, huru afskräckande! Drinkaren får en svag, skröplig afkomma, hvilken till sist ofta beröfvas förståndets ljus och drinkarens hemlif är det fasansfullaste. Hotat man sålunda ser, fram eller tillbaka, uppåt eller nedåt, är allt förbannelse.
Men nykterheten deretnot den är helsans och vishetens moder, välståndets och framgångens befrämjarinna.
Älven härstädes har hållits ett nykterhetsmöte, nämligen 12 dennes, men för detta gifves icke tillfälle att redogöra idag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *