Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Målet mellan allmänna åklagaren och sakföraren Stenmark å ena sidan mot sergeant Vikander å andra rörande det förut omskrifna hemfridsbrottet hos målsagaren förevar i dag ånyo. Härvid hörde svaranden som vittnen enkan Josefina Björkegren och skräddaren H. A. Enqvist, genom hvilkas vittnesmål han sökte få bevisadt att de å kärande sidan hörda vittnenas utsago ej varit alldeles öfverensstämmande med sanningen. Enkefru Björkegren vidhöll hvad hon förut vittnat och skräddaren Enqvist hade egentligen ingenting nytt att upplysa om. Det gälde egentligen vittnet Johan Björkegren, hvilken sjelf sagt sig vid tillfället i fråga åsett uppträdet inne ifrån förstugan, men som af Vikander påståtts ha uppehållit sig på trappan åt gatan. Härunder upplystes att det hår möjligen kunde vara fråga om Johan yngre broder Karl, som är denne mycket lik. Enqvist påstod sig bestämdt ha sett en af bröderna på trappan, men båda förnekade att ha sett Enqvist.
Målet öfverlemnades af åklagaren med förut gjorda yrkanden. Vikander begärde uppekof, som beviljades.

Knifskäringsmålet mellan Karl Johan Petter Söderberg, målsägare och Johan Rosenlund, svarande, förekom likaledes i dag ånyo. Svaranden hörde ett vittne, arbetaren Karl Johansson, hvilken intygade, att bråk varit mellan parterne uppe på Söderkrog och att Söderberg i vrede mot Rosenlund aflägenat sig väl en qvarts timme före denne. Rosenlund förnekade fortfarande att ha begagnat knif vid våldets föröfvande samt påstod att han endast handlat till sjelfförsvar. För ytterligare vittnens hörande angående sjelfva öfverfallet uppsköts målet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *