Stadsfullmäktige

sammanträdde igår för företa gången på det nya året.
Före valet af ordförande anhöll lektor Bergman, att med anledning at sin fram skridna ålder och dermed aftagande krafter icke vidare komma i åtanke vid detta val. Fullmäktiges svar härå vardt, att hr B. enhälligt återvaldea med 22 rötter. Hr B:s egen röst tillföll häradsh. Waldenström.
Lektor B. förklarade sig tveksam om han skalle mottaga det genom sin beskaf renhet mycket hedrande valet, men just uti den enhällighet, med hvilken det försiggått, såge han ett löfte om benäget öfverseende och välvilligt understöd, och i hopp derpå lät han sin tvekan fara.
Till v. ordf. utsägs likaledes enhälligt häradsh. Waldenström med 22 röster.
— Till ledamöter i bevillningsberedningen återvaldas hrr A. Palm (21), Karl Nordahl (21) och Karl Dagerman (21) med hrr Fr. Wallin och S. Schenholm till ersättare.
— Sedan tre auktioner utlyste å arrende af åtskilliga staden tillhöriga upplagsplatser utan att högre anbud kunnat erhållas än dem, som första gången afgåfvos, erhöll drätselkammaren bemyndigande att antaga dessa.
— N. F. Gardeline infästeanaökan å nr 64 1/2 i Norderrotens 3:e qvarter bifölls.
— Hr Carlstedts motion om utdelning af debetsedlarne och domkyrkorådets akritvelse om kyrkans stora ringklocka hade icke hunnit undergå förberedande behandling.
— Svårighet har mött dels att få stadens kontanta tillgångar utlänta mot antaglig säkerhet, dels att fä dessa placerade i bank till högre ränta än 3 proc. Derför erhöll drätselkammaren uppdrag att placera dem, om tillfälle dertill bjudes, utom i statens, äfven uti allm. hypoteksbankens m. fl. inrättningars obligationer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *