Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
I målet mellan sergeant Wikander och hans hustru Lotten Wikander om skilsmessa i äktenskapet, i hvilket mål Wikander vid förra rättegångstillfället gjort den invändningen att Lotten Wikander, såsom stamningen var undertecknad, ej skulle vara hans hustru, som hette Charlotta Johanna Maria, lemnade rätten efter öfverläggting denna invändning utan afseende. Tvänne vittnen hördes, hvilka berättade, att de vid 10-tiden på aftonen 9 Juli förliden är gått gatan fram vid Wedins bryggeri och då fått höra nödrop från Wikanders i närheten vid samma gata belägna bostad, hvarvid de, skyndat dit och då funnit fru Wikander liggande öfver tröskeln åt gatan; innanför i förstugan hade makarnas ena flicka stått. Dervid hade sergeant Wikander utkommit i nattdrägt och sagt ta och bär bort henne, hon är full; jag hade köpt barn ett qvarter bränvin och det har hon supit att, hvarpå flickan sagt för Guds skull gå inte härifrån, för pappa slår ihjäl mamma. Sedan hade två poliskonstaplar tillkommit, dem vittnena bedt se efter makarna att inga våldsamheter begingos, hvarvid konstaplarna genmält, att sådana uppträden dem emellan ej hörde till ovanligheterna.
Kärandeombudet öfverlemnade målet till rättens pröfning med yrkande om att fru Vikander skulle få behålla deras båda barn samt sitta i orubbadt bo eller om detta ej kunde beviljas att i den händelse det dömdes till skilnad i säng och säte; svaranden måtte åläggas betala månatligt understöd. Svaranden begärde och fick 14 dagars uppskof för att i saken förebringa motbevisning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *