Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 8 innevarande Januari, kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden nemligen:
1:o) Magistratens protokoll af d. 12 och 14 sistl. December angående förrättade val till Stadsfullmäktige;
2:o) Val till ordförande och vice ordförande för året;
3:o) Val till ledamöter och 2 suppleanter i årets bevillningeberedning;
4:o) Drätselkammarens protokoll angående hållen arrendeauktion å upplagsplatser;
5:o) N. F. Gardelins ansökan oro infäste å tomten n:r 64 1/2 i Noderrotans 3:e qvarter;
6:o) Aktiebolaget Visby Cementfabriks ansökan om infäste å ett stycke mark å berget ofvanför Kopparsvik;
7:o) Herr O. Carlstedts motion ifråga om utdelning af debetsedlarne;
8:o) Vice Häradshöfdingen Karl J. Bergströms besvär deröfver, att han blifvit för detta år i Visby stad mantalskritven; och
9:o) Domkyrkorådets skrifvelse rörande kyrkans stora ringklocka.
Visby den 3 Januari 1889.
Efter uppdrag,
OSCAR MELIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *