Vid Kongl. Gotlands artilleri-corps stamtrupp

finnas ännu några obesatta nummer och kunna ynglingar som önska vinna anställning vid denna trupp, dertill anmäla sig hos undertecknad, som träffas i min bostad vid Söderplan kl. 8-10 f. m., eller hos styckjunkaren O. Johansson, som träffas i kasernen kl. 11-1 e. m.
Vilkor för anställning äro;
1) att ega en god frejd;
2) att vara till krigstjenst duglig;
3) att harva, fyllt 18, men ännu ej 26 år;
4) att längden bör vara minst 1,63 meter (5,5 fot).
Sökande böra förete frejdebetyg äfvensom betyg från sist innehafd tjenst samt omyndig dessutom af tvänne personer bevittnadt tillståndsbevis från föräldrar eller målsman.
Upplysningar om tjenstgörings- och aflöningsvilkor m. m. erhållas af undertecknad.
Visby i November 1888.
Hj. Hedenblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *