Från sjön.

Natten till 24 d:s förliste norska skonerten Nanette, skepparen A. Nilsen, med man och allt vid Sillesund i närheten of Marstrand.
Genom ilandflutna fragment af skeppsjournalen erhölls upplysning om fartygets och skepparens namn äfvensom att fartyget varit försäkradt i Det norske Lloyd, att det varit stadt på resa från Hartlepool till Odense samt antagligen varit hemma i Brevig.
Endast masttopparne stå öfver vattnet.
— Ångaren Viking, tillhörande bolag i Göteborg, afgick 15 dennes från Göteborg till Liverpool, men till följd af storm och hårdt väder i Nordsjön lyckades han efter att hafva varit till sjös i 10 till 11 dagar ej dit framkomma, utan sökte sig in i hamn på Orkneyöarna. Man tror dock, att han derifrån utlöpt och åter begifvit sig i väg till sin bestämmelseort.
— Från Mendal i Norge telegraferas 25 d:e: I dag har hit inkommit tyska skonerten Atina, som tagit om bord manskapet från danska barken Alexandria, hvilken öfvergafs i sjunkande tillstånd i närheten af Orkney-öarna.
Ett obekant fartyg, sannolikt en bark, dref natten till 25 d:s i land nära Flekkefjord. Den synes vara öfvergifven af besättningen. Stormen hindrade bergningsförsök. Lasten, bestående af plank, drifver i dag i massor omkring i fjorden.
— Från Bergen, Norge, telegraferas: Ett segelfartyg på 600 ton har drifvit in till Kallevaag, Svenska briggen Virgo har efter grundstötning inkommit hit läck. Utanför Aalesund räddade skonerten Dagny en man, som varit 5 dagar om bord på vraket af en norsk skonare, Rank. Hela den öfriga besättningen var omkommen. Aalesunde Handels- och Sjöfartstidning uppmanar på det ifrigaste regeringen att sända ut kryssare i Nordsjön för att hjelpa ekeppsbrutna sjömän.
En till Mandal inkommen svensk haverist äger sig på Doggersbank ha passerat briggen Cecilie i ljus låga. Manskapet var antagligen räddadt af en okänd ångare, som sågs i närheten.
— Skonerten Here, hemmahörande i Gryt, stadd på resa från Vesterås till Ronneby med jernlast, skulle 22 dennes på e. m. under storm vända vid Landsort för att söka hamn vid Herrhamra, men råkade att stranda vid inseglingen dit. Den törnade så hårdt, att de af besättningen, som vara fristående på däck, ramlade omkull. Fartyget fastnade ej på grundat, men blef svårt läck, så att resan ej kan fortsättas till destinationsorten, och har derför skepparen följande dag anmält protest å dervarande tullstation.

Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *