Åtalet mot borgmästaren Een.

Borgmästaren i Visby Een har af advokatfiskalen vid Svea hofrätt på förordnande af justieombudmannen åtalats för tjenstefel, bestående deri att Een, som i sin egenskap af öfverexekutor i nämde stad förrättat exekutiv auktion å en fastighet, hvilken inropats af styrelsen för Riksbankens afdelningskontor i Visby, icke, oaktadt upprepade påminnelser, kunnat förmås utlemna auktionsprotokoll förrän 14 dagar senare än vederbort, dels icke utfärdat anktionskungörelse i tidningarna så lång tid före auktionen som lagligan bort ske.
Svea hofrätts utslag i detta mål lyder sålunda:
Hofrätten finner väl, att ifrågavarande auktionsprotokoll såsom innefattande de vilkor och bestämmelser, under hvilka äganderätten till den deri afsedda fastighet öfvergått till riksbanken, rätteligen bort af auktionsförrättaren tillhandahållas köparen tillika med det å fastigheten utfärdade köpebref; men som, i saknad af laglig bestämmelse härutinnan, borgmästaren Een icke, derigenom att han underlåtit att till köparen utlemna berörda protokoll samtidigt med köpebrefvet, kan anses hafva gjort sig till ansvar förfallen, och borgmästare Een ej heller eljes såvidt visadt är, låtit komma sig till last obehörigt dröjsmål med protokollets expedierande, sedan särskild begäran om dess utbekommande blifvit från riksbankens sida hos borgmästare Een framstäld; alltså finner hofrätten den af advokatfiskalen Settergren i denna del förda talan ej kunna bifallas; hvaremot och då borgmästaren Een medgifvit, att den om ifrågavarande auktion af honom utfärdade kungörelse icke blifvit i allmänna tidningarna inlärd så lång tid före auktionsdagen, som lagligen bort ske samt borgmästaren Een ändock förrättat auktionen, hvilken sedermera fått vinna laga kraft, hoträtten pröfvar rättvist, jämlikt 25 kap. 17 § strafflagen, fälla borgmästare Een för den vårdslöshet såsom öfverexekutor, honom i sistberörda afseende till last ligger, att böta tjuga kronor, hvilka tillfalla kronan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *