Skolfrågan i Hangvar

har nu ändtligen hunnit sista stadiet, i det k. m:te utslag i dagarna fallit rörande de besvär församlingen aflåtit öfver domkapitlets beslut i frågan. Som vi på sin tid uttömmande behandlat alla sidor af den tämligen vidlyftiga saken och omständligt redogjort för dess gång, anföra vi nu endast k. m:t beslut i frågan, hvilket i dag anländt hit.
K. m:t har ej funnit skäl att göra ändring i domkapitlets beslut i hvad detta afser inrättandet af en fast småskola å Kappelshamn, hvilken skall träda i verksamhet 1 September 1889. Men med hänsyn till församlingens medellöshet har k. m:t med undanrödjande af domkapitlets beslut i fråga om inrättandet af en flyttande småskola inom det öfriga sockenområdet, medgitvet att med inrättandet af denna skola må få anstå tillsvidare. Slutligen uttalas i k. m:te skritvelse den förhoppningen, att församlingen af egen drift vidtager erforderliga åtgärder på det att skolväsendet äfven inom denna del af församlingen må varda vederbörligen ordnadt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Oktober 1888
N:r 83.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *