Plangeringsgillet

sammanträdde i fredags afton å stadahotellet, hvarvid arbeteaberättelsen för det gångna året föredrogs och var af följande lydelse:
Sedan den stränga och snörika vintern tillskyndat gillet ett ovanligt arbete, så att journalen t. ex. för hela Februari månad nästan uteslutande utvisar snöskottning och snökörning, inträdde sent omsider våren med delvis efter snödrifvorna utgångna gräsmattor, af köld och storm illa tilltygade träd och buskar samt ramponerade strandvallar. Då gräset slutligen började uppskjuta, infann sig i ovanlig mängd maskrosor och annat ogräs, mot hvilket ett oblidkeligt utrotningskrig måste föras. De länge ihållande frostnätterna och dagskylan bådade ringa trefnad och fortkomst för planteringarna. Men då omsidor sommaren hållit sitt intåg med uppfriskande regn och solvärme, satte den snart lif i växtligheten, så att styrelsen på sin rundresa genom planteringarna i slutet af Augusti funno henne ovanligt liflig och frisk, oaktadt föga vattning jämförelsevis användts; endast i Nordergrafvar, der ny plantering påbörjats, har sådan kräfts i större omfattning.
På grund af den ogynsamma väderleken under försommaren har höskörden detta år slagit mindre väl ut, ehuru väl genom det tillskott, som erhållits i Nordergrafvar, nämligen 6 häckar, det vanliga förrådet i det närmaste uppnåtts. Genom försäljning af hvad som icke åtgår till gillets häst äfven som genom uppforsling af grus och hafstång för enskildes räkning har liksom neder föregående år en väl behöflig förstärkning af gillets kassa vunnits. Deremot har till följd af fruktbrist ingen inkomst af träden utanför Österport i år beredts.
I Slottsparken hafva åtskilliga arbeten från föregående år blifvit fortsatta, i det att några träd blifvit tuktade, vanprydande buskar ut bytta mot nya, gräsvallarne delvis omsådda samt till blifvande stängsel en hagtornshäck runde om på tre sidor planterad.
Vestbergska trädgården som förliden höst nästan fullständigt afröjdes, har blifvit omlagd, insådd, försedd med en gång, berså oeh sittbank, fått det murkna planket mot öster förvandladt till stenmur samt utmed gatan åt slottsparken en hagtornshäck.
Utfyllnaden af kullen milt för Murfallet äfvensom den derifrån ledande strandeättningen norrut till nordvestra hörntornet har blifvit fortsatt i den mån tillgängliga fyllnadsämnen medgifvit. Denna planterings fullbordan torde alltså på grund af de frivilliga bidragen ett eller annat år låta vänta på sig. Vid strandvägen äro 3 nya bänkar utsatta.
I Studentallén ha träden blifvit befriade från en mängd nedhängande grenar äfvensom lämpliga ställen vid muren länga hafvet murgrönsplantor satte; men dessa hafva tyvärr af det i vår goda stad i ovanlig grad florerande okynnet och skadebegäret blifvit till större delen förstörda.
Sedan genom drätselkammarens välvilliga försorg gillet med detta år beredas tillfälle till Nordergraftarnes försköning genom plantering, har slutligen ett af de mål uppnåtts som alltifrån gillets början legat det mest om hjertat. Och knapt torde väl någon lägenhet i eller invid staden erbjuda en mera pittoresk anblick än denna, ehuru man icke kan säga, att jordmånen i allmänhet ar synnerligen tacksam. Utgörande en ytvidd af nära 5 1/2 tunnland, sträcker den sig, såsom bekant, utmed den ståtligaste delen af vår åldriga stammar, sluttar sakta nedåt det vida hafvet och företer en mark, som genom sina vallar och dalgångar lemnar planteraren det tacksammaste föll för omväxlande grupperingar. Åt vester, i närheten af muren, är tillfälle för anläggning af en långsträckt dam med såsom det visat sig, aldrig sinande vattentillgång, som genom en ränn kan beredas allopp till det närliggande hafvet. Då denna dam, omgifven af hängbjörk, al m. m. skulle komma att ligga midt för det höga, nu en vattenbutik inrymmande Odinstornet, kan lätt från dess port tinar grafven spännas en brygga till närmaste vall och derigenom beqväm utgång från Studentallén till grafvarne beredas. Härigenom skulle också på sitt sått en efterbildning åstadkommas af hvad porten med sin fälda vindbrygga under medeltiden varit. Hufvudgångarne i denna plantering har styrelsen tänkt sig förlagda på vallarnas krön, här och der sammanbundna genom smalare tvärgångar — allt åstadkommet genom så liten rubbning som möjligt i den nuvarande jordytan. De hufvudsakligaste trädslagen skulle bli barrväxter, nämligen tall på vallarnas norra och gran på deras södra sluttningar. Genom drätselkammarens tillmötesgående med ett anslag af 100 kronor för skogsplantering ber styrelsen redan i år blifvit satt i tillfälle dels att utplantera några mera försigkomna barrtelningar, dels inskola ett betydligt antal sådana för att framdeles användas. Dessutom har i år utmed vägen till norderport blifvit planterad en dubbelradig hagtornshäck, samt under jägmästare Sylvans ledning flere hundra telningar af ask, lind, hvitbok, rönn, björk, bok och lärkträd utmed grafvenes långsidor. Meningen är att gruppera de större och mera skymmande löftråden vid norra gränsen mot Stenbergska åkare, men att närmast stadsmuren huf va hufvudsakligan buskväster, på det att denna må underskymmas så litet som möjligt. Någon nån, vård schaktning kommer icke i enlighet med riksantiqvariens föreskrift att företagas.
Sådan är i korta drag planen för nordergrafvarnes plantering. Huru raskt den låter verkställa sig är en — penningfråga. Dessutom må nämnas att under våren några träd blitvit satta vid vägarne och badhuset i de utgångnas ställe.
Af den likaledes föredragna revisionsberättelsen framgick, att gillets ledamöter, som erlagt årsafgift vore 223. Af dessa hade några erlagt högre afgift än den stadgade.
Inalles ha hela årets tillgångar utgjort 968 kronor 8 öre och utgifterna 1,230 kronor 22 öre, hvarigenom tillgångarna vid årets början, 425 kronor 7 öre, nedgått till 162 kronor 93 öre vid årets slut, då ej inberäknadt inventariernas värde, 753 kronor 75 öre och det på stallet befintliga höet. I inkomsterna äro ej inberäknade sällskapet D. B. V:s nyligen beviljade anslag af 300 kronor, enär detta ej ännu blifvit lyftadt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Oktober 1888
N:r 79.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *