Vraket i Fårösund

skall borttagas har lotestyrelsen bestämt.
Enär af de i målet lemnade upplysningar visserligen framgår, säger styrelsen, att hela Fårösund, med undantag af Hall och Klintebrovik är att anse såsom allmän landthamn äfvensom att det ifrågavarande fartyget, hvilket befinner sig inom nämda allmänna hamnområde, ligger på sida å sjöbottnen såsom ett vrak, har lotsstyrelsen; likväl funnit sig förhindrad att meddela det sökta tillståndet, emedan det icke öfverensstämmer med god ordning att för sitt ändamål odugliga fartyg sänkas i hamnar, som äro för den allmänna sjöfarten upplåtna, ehuru här, med hänsyn till hamnens betydliga utsträckning, detta fartyg icke för närvarande kan anses utgöra något egentligt hinder för den allmänna sjöfarten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *