Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 23 dec.
Kyrkostämma har hållits härstädes i dag under kyrkoherde G. Sjöbergs ordförandeskap, varvid följande ärenden behandlades: Företogs granskning av debiterings- och uppbördslängden, och godkändes densamma. Till vice ordförande i kyrkostämman omvaldes enhälligt hr Th. Booberg, Sigdarve. Till ledamöteri kyrkorådet Kgrnvaldes enhälligt ovannämde boxberg, och hr August Sandström, Ansarve. Till ledarnäten i skolrådet omvaldes hrr Karl Pettersson, Gustafs, och Osk. Pettersson, härstäde. Till ledamot i fortsättrungsskoletyrelsen för en tid av 4 år omvaldes Th. Ekoberg. Revisorer för innev. års räkenskaper bleve hrr Ad. Andersson, Bockes, och Aug. Larsson, Hejdes, med Emil Jaobsson, Bockes, och Leonard Löfkvlst, Gannarve som suppleanter, samtliga omvalda. Ett förut av skolrådet behandlat och avstyrkt förslag att kommunen måtte övertaga kostnaden för allt skrivmateriel. För samtliga barn i skolorna, avslogs av stämman. Till stämman hade hemställan även gjorts att sådan ändring i läsordningen i skolorna måtte företagas att terminsavslutningen kunde ske den 1 juni i st. för, såsom är fallet, den 15 juni eller senare. Ärendet bordlades till nästa ord. kyrkostämma.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 December 1928
N:r 303

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *