Sofias skeppsumgälder.

Skeppsklarerare K. W. Boman hade hos generaltullstyrelsen anhållit om restitution af under år 1887 i Stockholm och Vestervik erlagda skeppsumgälder för postångaren Sofie, hvilken, såsom tillhörande kronan, borde enligt sökandens förmenande halva från dylika afgifters erläggande befriats.
Då emellertid ångfartygsaktiebolaget Vestervik—Libau mot en årlig hyra af 5,000 kr. förhyrt Sofia af generalpoststyralsen, och bolaget således vore att anse såsom fartygets redare jämlikt § 117 sjölagen, kunde styrelsen icke, enär fartyget under sådana omständigheter icke kunde betraktas annat än såsom handels fartyg, lemna bifall till den sökta restitutionen.
Öfver detta beslut anförde bolaget besvär hos k. m:t under åberopande af bland annat, att ofvannämda lagrarna tillämplighet på ifrågavarande fall var omtvistadt.
K. m:t har nu remiterat ärendet till generaltullstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 September 1888
N:r 72.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *