Från sjön.

Ångfartyget Juana Nancy, som en tid legat vid Finnboda slip, hvarest det reparerats, afgick i lördags till Nikolaistad i Finland för att intaga trälast på England.
— Det vid Tistlarne strandade norska skeppet Kristiane blet helt och hållet vrak under den i onsdags rasande stormen, så att något öfrigt af fartyget ej synes till, hvarför rederiet gör en svår förlust, emedan fartyget var oassureradt. Äfven kaptenen jämte besättningen miste största delen af sina tillhörigheter.
— Enligt telegram från London har skeppet Gyffe (? svenska skeppat Gylfe), från Quebec till Greenock, af en del af besättningen öfvergifvits på sjön.
Enligt telegram från Newyork af 27 Aug. hade den dagen förut dit ankomna ångaren Persian Monarch ombord 12 personer, tillhörande besättningen å skeppet Gylfe, på resa från quebeck till Greenock. Skeppet visade 21 Aug. nödsignal, hvarpå ångaren skyndade till hjelp ock upptog besättningen med undantag af kaptenen och de båda styrmännen, hvilka qvarstannade om bord. Besättningen på skeppet beskyller kaptenen för att hafva borrat en läcka i det samma och skadat pumparne för att genom fartygets sjunkande utfå assuranssumman.
— Hannah Mary hemmahörande i Lynn, på resa från Cagliari till Neder-Kalix med salt, och barkskeppet Antelope, hemma i Göteborg, på resa från Dunkerque till Helsingör för order, sammanstötte 29 Aug. på Helsingörs redd. Antelope fick någon skada midtskepps å babordssidan: det andra faryget skadades obetydligt å klyfvarbommen och förstäfven.
— Finska lotsångartyget Saturnus har 18 sistlidna Augusti på aftonen strandat norr om Mäntyssaari och blifvit svårt läck. Fartyget ligger med aktern under vattnet. Man har träffat anstalter om fartygets bergning.
— Från Sidney skrifves 19 Juli: Svenska skeppet Örskär, från Newcastle (N. S. V) till Tongu med kol, har inkommit hit med skador. Fartyget träffades af en by, hvarunder det förlorade klyfvarbom och segel, och har gifvit sig betydligt.
— Engelska ångaren Scotsman kapten Schlossman, som 27 Juli strandade vid Manenemi båk, och sedan af ångaren Neptun bogserades till Stockholm, utgick efter undergången reparation i fredags från galérvarfvets docka, till Vartahamnen för att intaga sin der förut lossade last, destinerad till Barrow in Furness.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 September 1888
N:r 71.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *