Sadscha eller den tartariska stepphönan,

som i år visat sig här på Gotland och om hvilken vi vid flere tillfällen ordat, har äfven iakttagits flerstädes i Frankrike och Belgien, enligt hvad tidskriften »La Nature» uppgifver.
En författare i den nämda tidskriften anser det föga troligt att stepphönsen skulle bli bofasta i Enropa. Enligt hans åsigt äro de stadda på utflyttning från sin hemtrakt öfver oceanen, hvars storlek deras instinkt ej förmått fatta. De flesta torde ha omkommit i hafvet innan de uppnått Amerika, några hafva uttröttade återvändt och under tiden stannat på några punkter i Europa. De hafva för mycket nomadnatur för att man skulle kunna tro på deras qvarstannande i Europa.
Hvad deras kött beträffar, säger författaren — af egen erfarenhet — att det är utomordentligt fint och välsmakande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *