Utskänkningsfrågan.

Sedan innevarande års riksdag anhållit hos regeringen om utarbetande och framläggande af förslag till ändrad lydelse af § 26 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin m. m. af 29 Maj 1885 samt att vid förslagets affattande måtte tagas i öfvervägande, huruvida icke undantag i utskänkningen på sön- och helgdagar samt efter den i allmänhet tillåtna tiden på aftonen kunde antingen göras beroende på särskild afgift eller på annat sätt inskränkas, har regeringen infordrat länsstyrelsernas utlåtande i ämnet.
Härvarande länsstyrelse yttrar på grund härd: Med afseende å riksdagens skrif veke i ämnet anhåller e. k. m:ts befallningshafvande få framhålla, att det nog vore lämpligare och för länsstyrelserna mera tilfredeställande, om författningen uti § 26, mom. 4 antydde, hvilka särskilda omständigheter borde anses föranleda behof af försäljningstidens inskränkning eller utsträckning, enär derigenom betoges besluten härom det sken at godtycklighet som ju oljas kan synas ligga uti desamma, och anser e. k. m:ts befhde det för sin del icke vara olämpligt om, såsom riksdagen föreslår, undantag i berörda hänseende frän den allmänna förskriften i författningen göres beroende af särskild afgift eller annat vilkor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1888
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *