Frågan om mejerianläggning i Barlingbo

dryftades i går afton å ett särdeles talrikt besökt sammanträde vid Barlingbo jernvägsstation. De närvarande beslöto, att aktiekapitalet skulle utgöra minst 12 tusen och högst 18 tusen kronor, fördelade på aktier om 60 kronor, hvilka skola inbetalas med 1/10 1 Sept. detta år, och återstoden med en tredjedel under hvart och ett af följande 3 år. Frågan om mejeriets belägenhet afhandlades lifligt och efter åtskilligt meningsutbyte uttalade sig J. Kolmodin, Norrbys, för att ingen nybygnad skulle uppföras. Med honom förenade sig alla närvarande. Kunde icke Lillåkra bygnader användas, ville han och alla de öfriga återtaga sina aktier. Till följd häraf bestämdes Lillåkra att blifva platsen för det nya mejeriet. Mejeriet skall vara färdigt till 1 Januari 1889.
Det tecknade aktiekapitalet utgör för närvarande 10,200 kronor. De återstående 1,800 skall man under månadens lopp söka anskaffa.
Man hoppas, med hänsyn till mejeriets läge, kunna komma upp till en mjölkmängd af 1,000 eller 1,500 kannor om dagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *