Om det förestående furstebesöket

känner man nu, att det sachsiska konungaparet samt svenska kronprinsen och kronprinsessan hitkomma nästa fredags afton omkr. kl. 1/2 8 med schefsfartyget Drott, som lär komma att lägga till på samma ställe, som då ångaren är 1878 med konungen ombord besökte vår hamn, eller midt för tullhuset vid skeppsbron. Landstigningen sker omedelbart efter framkomsten, hvarefter de kungliga personerna färdas åkande förbi Donners plats och genom södra delen af Strandgatan till landahöfdingeresidenset, der en tidig supa intages. Kort derefter ämna de resande begifva sig åter ombord för att der tillbringa natten. För kronprinsens hofmarskalk Lilliehöök och en af hane uppvaktning löjtnant Bildt äro ruin bestälda pk hotellet.
Lördagen på morgonen torde on färd i vagnar komma att företagas för beseende af staden ock dess märkvärdigheter. Det är föreslaget att äfven då taga vägen för bi Donnersplats till residenset, vidare uppför residonebacken till Mellangatan, öfver söderplan, genom södra stadsporten, öfver östra byrummet ock förbi östra stadsporten till norra landsvägen, in genom norra stadsporten, genom Silfverhättan, StudentallCa och den större muröppningen till hafestranden, strandvägen till nya artillerikasernen vid hamnen, öfver Donners-plats, Strandgatan norrut, Späcksrumsbacke, norra Smedjegatan och Odalgatan till St. Arikolal kyrkoruin, norra kyrkogatan till Relgeandskyrkan och Domkyrkan, södra Kyrkogatan och stora torget till St. Karins kyrka, S:t Hansgatan till leroverkshusel och sIutligen till Fornsalen.
Efter kvad vi erfara är för dem, sona skulle vilja med flaggor dekorera sina hua, på reqvieltion af landshöldingen tillfälle beredt att frän marinförvaltningen för billigt pris kunna fä hyra sådana, om anmälan derom göres hos borgm. Een imorgon f.m. före kl. 10.
Efter intagen frukostmiddag en familia på Fridhem hos prinsessan Engenie torde de kungliga gästerna på e.m. omkr. 7-tiden komma att bese botaniska trädgärden, i byars parkafdelning, med anledning af derom uttryckt önskan, af Bollklubben och Idrottsföreningen komma att ordnas gotländska folklekar och bollspel.
Under besöket i kyrkoruinerna torde gvartettsång af valda röster komma att utföras.
På lördagegvällen före afresan har man tänkt att i St. Lars för sådana tillställningar tacksamma ruin ordna en sångfest för blandad kör efter möastret af dem, som vid föregående tillfällen der med god effekt gifvits.
Stadsfullmäktige halva i afton extra sammanträde för att besluta om hvad som från det allmännas sida kan göras för att bereda de resande ett värdigt mottagande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *