Från landsbygden. Vamlingbo.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Vamlingbo, 30 Juni.

En arbetets man i detta orda högsta bemärkelse afled härom dagen vid Lingsarfve i denna socken. Mannen, vid sin död 71-årig, var ägare af omkr. 3/16 mtl, som han med tillhjelp af sin syster, hvilken skötte hushållet (båda ogifta) brukat och bearbetat utan någon nämvärd hjelp af andra. Detta är i och för sig sjelft icke så ovanligt; men det utomordentliga i detta fall ligger deruti att mannen sedan en lång tid tillbaka blott med tillhjelp af tvänne käppar kunnat förflytta sig från en plats till en annan. När han afmejat gräs t. ex. har han stödt bröstet mot lieskaftet, och på så vis tagit ett hopp framåt för att verkställa arbetet; jag har många gånger sett denne kroppsarbetare sysselsatte med stenvastläggning, hvilket arbete förrättats på knä. I unga år var han begåfvad med en ovanlig fysisk styrka, hvilket i förening med god helsa och en stark vilja tillät honom att arbeta nära nog dygnet om utan att ens unna sig någon hvila.

Snö på marken vid denna tid af året torde väl i våra trakter höra till sällsyntheterna. Då en landtman för några dagar sedan bortflyttade en agstack, som legat på jorden sedan sistl. vinter, fann han till sin förvåning en rätt ansenlig snödrifva derinunder.

En svår torka, i förening med en tryckande värme, som stundtals uppgått till 30 gr. Cels., har nu sedan midsommar varit rådandande, till stort men för säd och öfriga växter, som till större delen befunnit sig i ett dvallikt tillstånd, och utan förmåga att utveckla sig. Största behofvet blef dock för tillfället afhjelpt i går morgse, då ett litet uppfriskande och vederqvickande regn föll härstädes, som åtminstone till någon del förmådde skänka svalka åt den torra jorden. Tillföljd af torkan har till och med en landtman i denna socken afmejat en del råg, som hvitnat, till foder åt kreaturen. Blir ej mera våtväder snart, torde flere få följa exemplet.

Ett par hästar, förspände en jerupinnharf råkade för ett par dagar sedan i sken, derv id körsvennen blef högst illa tilltygad i hufvudet. Hästerna tillhörde en landthandlande i socknen.

Inspektion i härvarande folk- och småskola, ägde rum i förgår af skolinspektören kyrkoherde R. Uddin i Sanda. Årets nattvardsungdom skall vid biskopsvisitationen 8 Juli i kyrkans kor undergå pröfning af biskopen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *