Från landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL 17 dec.
Årets 3:die ord. kommunalstämma har hållits här i dag, varvid följande ärenden föredrogos: Debitrings- och uppbördslängden samt vägfyrktalslängden upplästes och godkändes. Ur debiteringslängden framgick att det tarvats en utdebitering av: för den borgerliga kommunen kr. 6:27, för kyrkan 2:80, skolorna 5:29, prästlön kr. 0:60 eller sammanlagt kr. 14:96 pr bevillningskrona.
Styrelsens för Roma—Hablingbo järnväg hemställan att kommunen måtte teckna garantiförbindelse för annuitetens fullgörande för ett lån å 5,000 kr. beviljades enhälligt. Beslöts vidare uppförande av ett mindre hus till förvaring av brandmateriel och utsågs samtliga nuvarande värderingsmän till kommitté för ordnandet därmed. Därefter företogs följande val: Till revisorer för året under kommunen hörande kassors och fonders räkenskaper nyvaldes Ad. Andersson, Bockes, och omvaldes Aug. Larsson Hejdes. Suppleant L. Larsson Alstäde (även omvald). Till ledamöter i nästa års inkomst.- och fastighetstaxeringsnämd omvaldes de av ende ledamöterna Th. Booberg, Sigdarve, L. Larsson, Alstäde, och John Olsson, Gustafs, supplerade av O. Larsson, Robsarve, Karl Pettersson, Alstäde, och Manfred Karlsson, Sigdarve, (de två först- nämda omvalda). Till överförmyndare för en tid av 4 år valdes läraren Seth Bergsten med handl. Edv. Johansson, Bottarve, som suppleant. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för 4 år valdes, Adolf Gadd, Bofride, (v. ordf.) och J. Svensson, Hallgårds, med Hj. Siltberg, Bofride, och Arv. Booberg, Rovide, som suppleanter, (den sistnämde omvald). Till ledamot i barnavårdsnänden för 3 år fyllnadsval) utsägs Karl Pettersson, Alstäde. Till ledamöter i magasinsstyrelsen för 4 år valdes (Sigfrid Melin, Hallgårds, och Albin Ahlström, Ansarve. Till ombud vid bolagsstämmor med Roma-Hablingbo järnväg omvaldes förutvarande ombudet Th. Booberg, Sigdarve, med
Aug. Larsson, Hejdes, som suppleant ordförande i kommunalstämman omvaldes enhälligt Elof Ingmansson, Nymans.
Reträffande sättet för tillkännagivandet av tiden för stämmors hållande skulle hittills gällande praxis tillämpas, nämligen uppläsning i kyrkan och anslag på lämpligt ställe i Övre Fröjel.
Omedelbart efter stämman vidtag entreprenadauktion å ved för skolornas och fattigvårdens räkning, inalles 64 kbm.,
och betingade densamma ett pris av 8 kr. pr kbm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 December 1928
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *