Anläggande av fiskehamn i Visby.

Hamndirektionen har som bekant för stadsfullmäktige framlagt utredning rörande anläggande av en fiskehamn härstädes och därvid även ett av kapten A. Serborn utarbetat förslag till anläggningaens utförande. Stadsfullmäktige hade som bekant hänskjutit ärendet till drätselkammaren och denna har nu inkommit med förslag i ärendet.
Fiskeritillsyningsmannen, d:r Chr. Hessle har emellertid dessförinnan yttrat sig i frågan varvid han på det livligaste tillstyrker det föreliggande förslaget, ehuru med vissa mindre detaljanmärkningar. Han ifrågasätter sålunda, om ej förtöjningsbryggorna över vattnet borde utföras av betong i stället för av trä, om icke parapeten å den nya vågbrytaren skulle kunna göras lägre och smalare än förslaget visar, om icke släpställets bädd borde utsträckas så långt att dess nedre del komme ut på ett djup av 1,5 m:s vatten, m. m. D:r Hessle påpekar också, att hamndirektionens förslag till villkor för anläggningens utförande, att arbetet skulle utföras av hemndirektionen borde kunna omöjliggöra bidrag ur staens fond för statsunderstödda hamnar, eftersom det i bestämmelsen för nämda fond uttryckligen angives, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skall utföra sådana anläggningar. Däremot förordar d:r Hessle förslaget, att fiskehamnen efter dess färdigställande blir ställd under hamndirektionens förvaltning.
Drätselkammaren har emellertid beslutat föreslå stadsfullmäktige ingå till k. m:t med ansökan dels om fastställelse av den av hamningenjören uppgjorda planen till fiskehamnsbyggnad i Visby, dels om statsbidrag till ifrågavarande hamnanläggning med högsta möjliga belopp, dels jämväl på grund därav, att den planerade fiskehamnen bleve förlagd inom förut fastställt hamnområde, om befrielse från bestämmelsen angående avsöndring för det gemensamma behovet till fiskehamnsområde av särskilt område såväl för själva fiskehamnen som i land, samt därjämte anhålla, att staden genom dess hamndirektion, under förutsättning av nådigt bifall till framställningen om statsbidrag, måtte med hänsyn därtill, att vid Visby hamn funnes anställd en med byggnader i hamnen erfaren och väl förtrogen arbetspersonal, få utföra fiskehamnens anläggning samt handhava dess drift och framtida underhåll.
Därjämte har drätselkammaren föreslagit stadsfullmäktige besluta att under förutsättning, att statsbidrag erhölles, stadens andel i byggnadskostnaderna för fiskehamnen skulle bestridas genom ett på tjugo års amortering ställt lån.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *