Ny spritstämma i Västerhejde.

Den utomstående vill det snart synas som om Västerhejde icke hade annat att hålla kommunalstämma för än Kneippbyns spriträttigheter. Igår hölls ånyo en extra stämma för denna saks skuld. K. m:t hade nämligen infordrat stämmans yttrande över mekaniker K. F. Molanders besvär övar, lässtyrelsens i Gotlands län beslut att tilldela Kneippbyn spriträttigheter för åren 1929-1930. Som skäl hade åberopats vissa bestämmelser i rusdrycksförsäljningsförordningen, att spritutskänkning icke får äga rum i närheten av militärförläggnings fritidsområde eller annars i närheten av område, som användes för militära övningar. Stämman, som hölls under lantbrukare Ekelunds ordförandeskap, var rätt talrikt besökt, ehuru många utövade sia rösträtt genom fullmakt. Stämman beslöt att instämma i k. befhdes yrkande, att besvären måtte lämnas utan avseende. Beslutet fattades efter sluten omLröstning med 72 röster mot 28. Enligt vad vi erfarit torde emellertid en del av de röstande ha röstat fel. Enligt propositionen skulle nämligen de, som önskade bifall till besvären, rösta aj och de, som önskade avslag, rösta ja. Nu lär en del ha blandat samman begreppen och ehuru de voro för besvärens godkännande, röstat ja. Dessutom rådde ett visst missnöje vid stämman därför, att denna utlysts är vardagseftermiddag kl. 3:15, då många av de röstberättigade voro upptagna av sitt arbete. Stämman uttalade dock vid senaste decemberstämman såsom önskemål, att ordinarie stämmorna alltid skulle hållas å söndagar samt extra stämmor först efter arbetstidens slut å vardagar, därest de icke kunna hållas å söndagar. Ett överklagande av även denna samma torde sålunda icke vara alldeles uteslutet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 november 1928
Nr 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *