Hospitalsbyggande i Visby först efter nya utredningar.

Socialministern besvarar hr Hanséns interpellation.
Socialministern besvarade på måndagen hr Th. Hanséns interpellation angående uppförande av ett nytt hospital i Visby.
Statsrådet Malm förklarade därvid, att de nuvarande hospitalsbyggnaderna i Visby äro otillfredsställande. Men utredningen om uppförande av nytt hospital där har icke fortskridit så längt, att frågan ka.0 föreläggas nästa års riksdag. Härtill kommer att denna fråga enligt min mening måste ses i samband med övriga hospitalsbyggnadsfrågor i riket. Under uppförande äro paviljonger vid Säters och Västerviks hospital och Hälsingborgs hospital, som skulle komma att kosta omkring 17,000,000 kronor, varav endast 6,100,000 kronor hittills beviljats; den sålunda beräknade kostnaden torde emellertid med hänsyn till inträffade prisfallet kunna betydligt reduceras. I år har för byggnadsarbeten .vid Göteborgs hospital beviljats 307,000 kronor. Dessutom föreligga av medicinalstyrelsen avgivna, men riksdagen hittills icke underställda förslag till hospitalsbyggnadsa.rbeten för 17,000,000 kronor, bland vilka arbeten märkas utvidgning av Växjö hospital genom nybyggnader å Kampen för en kostnad av nära 7,000,000 kronor, uppförande av nya paviljonger vid Vadstena hospital till ersättande av de gamla klosterbyggnaderna ,för en kostnad av över 7,000,000 kronor samt dessutom anläggning av en sinnesslöanstalt å Hultsfreds lägerplats för nära 1,000,000 kronor. Antalet expektanter, för vilka plats å hospital icke kunnat beredas, överstiger 4,600. Jag har därför för avsikt att anmoda medicinalstyrelsen att, i den mån så lämpligen kan ske, upprätta plan för ett successivt utförande av de byggnadsarbeten, som krävas för fyllande av behovet av vårdplatser vid hospitalen. Ifrågavarande utredning bör avlämnas så tidigt, att den kan läggas till grund för de förslag i ämnet, som skola föreläggas nästkommande års riksdag. Förslag om ett nytt hospital i Visby torde alltsä, icke komma att föreläggas nästa riksdag och tidpunkten för framläggande av sådant förslag kan ej bestämmas, förän resultatet av den nyss omförmälda utredningen föreligger.
Efter svaret fällde endast korta anföranden av Gotlandsrepresentanterna hrr Hansén och Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1923
N:r 121

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *