Landsbygden.

Södra Gotl., 2 Januari.
Julotta hade man i Rone som vanligt är juldagsmorgonen, då församlingen lemnade ett offer till v. pastor Youngberg.

Barnfest höll söndagsskolläraren härstädes i kyrkan och skolan tredjedagen på qvällen.
De små trakterades med kaffe, namnam, julgran och musik. En söndagsskolefest var äfven anordnad vid Hägdarfve med julgranar, kaffe och musik af de frikyrklige juldagen på qvällen.

Föräldramöte hölls i skolan söndagen efter jul på qvällen. Skoll. Stengård inledde frågan om bristerna i nutidens uppfostran. Utom ordföranden, pastor Youngberg, yttrade sig vidare skoll. Lindgren från Burgsvik och landtbr. Rosendabl i frågan.

Missionsmöte lölls i Hemse 28 och 29 Dec. Gotländska Misshusförb:s årsmöte. På söndagen predikade örst predik. Hendrikson med text Dav. 25 ps. derefter predik. P. Ahlqvist med text 1 Petr.1 k. och sist predik. A. P. Fristedt med texti Mateij 2, Derefter hölls middagsrast till k. half 3. Sedan diskuterades frågan: »hval hafva vi att lära af Joh. 15 k. ö v.2» Eter disskusionens slut predikade predikant J. Jacobson med text’ur Dav. 34 ps. och predik. A. P. Fristedt, hvars text var Es. 9 k. Under dessa senares predikan voro ombuden smlade till konferens. Förbundets ordföranden landtbr. Kr. Johanson, Hogrän återvalde, v. ordf. blef landtbr. K. Elfström, Levide. Komitéledamöterna J. Johanson, Fardhem och L. Cristofferson, Bössegårda återvaldes. Den senare fortfarande såsom kassaman för Förbundet. Derefter valdes tvänne nya Jong näml.: predik. A. P. Fristedt med 64 röster och predik. M. Jönson med 53 röster båda från fastlandet. Den ena blifver troligen stationerad på Ljugarn den andra i Visby.
På söndagen predikade först liksom dagen förut predik. J. Hendrikson med text i Apg. 2 k. Derefter predik. A. P. Fristedt med text i Luk. 2, hvarefter v. ordf. Elfström redogjorde något för verksamheten och huru det gått med kassan 1nder året, hvilken ej visade någon brist. Drefter talade bokhandlare Wassberg fr. Viby med text i Luk 12: 32 v. hvarefter midågsrast hölls till kl. 3.
Disskussion vitog sedan öfver frågan: »Hvilka faror är let som, isynnorhet i vår tid, hota Guds försaling?» I denna fråga yttrade sig 10 talar och fick disskussionen utgöra svar på frågan. Predikant Skedin afslöt derefter mött med predikan och sång vid gitarr.

Hemse, 2 Jan.
Barnfest med söndagsskolbarnen härstädes hölls nyårsaftona i missionshuset. Barnen undfägnades med iaffe och karameller, skänkta af en söndagsskosvän, och annat smått och godt. De som fltigast besökt söndagsskolan erhöllo nya testimenten. Musik och sång omväxlande med föredragna berättelser förhöjde glädjen hos de små.

Etelhem, 7 Jan.
En jul- eller barnfest var i går avordnadi folkskolan härstädes af skolläraren Gardell från Lokrume, hvilken förestått lärarebefattningen här sistförlidue hösttermin i stället för den ordinarie läraren L. P. Bohberg, som af sjukdom varit förbindrad att sköta sina åliggande men nu skall efter erhållen helsa åter inträda i sitt kall. — Festen var besökt af öfver ett sextiotal barn och dessutom ända till trängsel af åhörare, Skolan var prydd ;med två stora julgranar.
Festen öppnad:s med afsjungandet at en psalmvers samt löp, hvarefter barnen på erhållna frågor fing redogöra om Jesu födelse.
Skoll. Gardell wpläste derpå flere lärorika och roande berätbiser, emellan hvilka barnen sjöngo sånger undsr gång omkring julgranarna, hvilka till slut yundrades, och hvar och en af de små erhöllsin ranson af karameller m. m, samt ett blomsterkort med bibelspråk. Derefter afslutades et hela med ett afskedstal samt bön och gsjungande af en psalmvers. Under den korta tid skoll. Gardell skött sin syssla, har han a! allt bjerta blifvit afhållen af sina lärjungar.

Ett större »räfskall» var 2 Januari tillstäldt inom Garda socken af alla der boende manliga medlemmar mellan 15—60 år. Äfven hade från Etelheom samt några andra närgränsande socknar infunvit sig en hop »skyttar», för deltagande i skallet, så att styrkan uppgick till omkring 150 st. Tvåskallgångar hade gjorts, men ingen mickel syntes till, och mången vände derför hem. Några intresserade företogo likväl en tur till, och verkligen syntes mickel, men som krigsmakten var för liten, så gick fienden fri. Eadast en jösse förpassades till de sälla jagtmarkerna under dagens lopp.

Såsom någonting ovanligt för årstiden kan omnämnas, att sista dagen på gamla året sågs ännu svanor flytta från den kalla norden rakt söder ut.

Norra Gotland, 5 Jan.
Till ordförande i Stenkyrka eockens kommunafstämma valdes å sista sockenstämman för 1889 landtbr. Söderlund, Nya Bjers, och till vice ordf. folkskoleläraren Ax. Lindgren.

Frågan om auskaffande af värmeledningsapparat i kyrkan, som borlades en gång förlidet år, »gick i putten» som väntadt var, och delade frågan om åskledares anbringande till kyrkan samma öde. Båda frågorna torde ha förtjena bättre öde, ehurnväl nog a!l sparsamhet bör iakttagas.

1890 års kommunalskatt utgår med 38 öre för fyrk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *